สวัสดี มีอะไรให้ช่วยหรือไม่

ShopeeFood คืออะไร?

การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

บัญชีของฉันและการตั้งค่า

อุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

การใช้งานวอลเล็ท

ค่าตอบแทนและโบนัส

ระเบียบการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ปัญหาการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ช่องทางติดต่อ ShopeeFood

เงื่อนไขการให้บริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม (SHOPEE OFF-PLATFORM ADVERTISING)

1.1 Shopee เสนอบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม โดยที่ “ผู้ขาย” สามารถโฆษณารายการสินค้าผ่านช่องทางของผู้ให้บริการภายนอก (“ช่องทาง”) ผ่าน Shopee Seller Centre และไซต์อื่นๆ ในแบบต่อเนื่อง (“บริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม”) Shopee จัดให้มีบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มในฐานะคนกลางภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ สื่ออธิบายที่จัดให้ไว้บนไซต์และ Seller Centre และข้อกำหนดของแต่ละช่องทาง (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "ข้อกำหนดสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม") โดยการที่ผู้ขายที่ซื้อบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มถือว่าคุณตกลงผูกพันตามข้อกำหนดสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มนี้ หากคุณไม่ประสงค์จะผูกพันตามข้อกำหนดสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม โปรดงดซื้อบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มใดๆ 

       โปรดศึกษาข้อกำหนดของแต่ละช่องทางผ่านลิงค์ด้านล่างนี้:

       Facebook:https://www.facebook.com/policies/ads/ 

       Google:https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=en 


1.2 เพื่อซื้อบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม คุณจะต้องเป็นผู้ขายที่มีสิทธิซื้อบริการนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม และบัญชีของคุณจะต้องไม่ถูกระงับในเวลาที่คุณซื้อและชำระเงินสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม


1.3 คุณอาจซื้อบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มโดยการซื้อเครดิตโฆษณา (advertising credits) ผ่านทาง Seller Centre หรือไซต์ (“เครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์ม”) ซึ่งค่าธรรมเนียมบริการใดๆ ที่จะต้องชำระสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มจะถูกหักจากเครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มของคุณโดย Shopee และ เครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มทั้งหมดนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, "VAT”) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าเครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มซึ่งต้องรับผิดชอบและชำระโดยคุณ เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในข้อกำหนดสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม คุณไม่อาจยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือคำขอคืนเงินภายหลังจากที่คุณซื้อเครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มและได้ชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว


1.4  คุณอาจเลือกเติมเครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางการชำระเงินที่จัดไว้ให้ในหน้าชำระเงิน (Checkout page) ใน Seller Centre (“ฟีเจอร์TopUp”) หากจำนวนคงเหลือของเครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มของคุณต่ำกว่าจำนวนใดๆ ที่คุณกำหนดไว้ (“จำนวนขั้นต่ำ”) เมื่อคุณเริ่มใช้ฟีเจอร์ Top Up คุณจะสามารถเลือกจำนวนขั้นต่ำและจำนวนเงินสำหรับเติมเครดิต โดยคุณตกลงยินยอมให้หักเงินตามช่องทางการชำระเงินที่จัดไว้ให้ในหน้าชำระเงิน (Checkout page) ใน Seller Centre ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้


1.5 เมื่อคุณซื้อบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม คุณสามารถจัดแบ่งเครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มสำหรับช่องทางต่างๆ ที่คุณสามารถใช้บริการได้ กำหนดงบประมาณของแต่ละแคมเปญ กำหนดระยะเวลาทำการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม ซึ่งบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มสำหรับแต่ละแคมเปญจะเริ่มขึ้นและสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่คุณกำหนด (“ระยะเวลาโฆษณา”) คุณไม่สามารถโอน เครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มที่ถูกจัดแบ่ง จากช่องทางหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่งได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และคุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่โฆษณาในช่องทางต่างๆ เป็นสินค้าที่ได้อนุมัติแล้วเพื่อที่จะทำการโฆษณาแคมเปญของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ เครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินได้


1.6 สินค้าที่คุณโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ทั้งหมด ข้อกำหนดสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม เงื่อนไขการให้บริการนี้ และข้อกำหนดและข้อห้ามต่างๆ ของแต่ละช่องทาง คุณเข้าใจและตกลงว่า Shopee และช่องทางใดๆ มีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือลบโฆษณาใดๆ ที่ละเมิดกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อกำหนดและสิ่งอื่นใดทั้งหมดที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ โดยเครดิตโฆษณานอกแพลตฟอร์มใดๆ ที่คุณได้ใช้ไปสำหรับโฆษณาที่ถูกลบออกภายใต้ข้อกำหนดนี้จะไม่ได้รับการคืนเงิน และ Shopee ไม่ต้องรับผิดชดใช้แก่คุณสำหรับความเสียหายหรือสูญหายอื่นใดทั้งหมดจากการที่โฆษณาของคุณถูกลบออก 


1.7 คุณเข้าใจและตกลงว่า Shopee ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการเพิ่มขึ้นของยอดผู้เข้าชมหรือยอดขายของรายการสินค้าใดๆ ของคุณจากการใช้บริการบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มนี้


1.8 คุณควรซื้อบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มนี้เมื่อคุณได้พิจารณางบประมาณและวัตถุประสงค์ของโฆษณาที่วางแผนไว้อย่างดีแล้ว เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือข้อกำหนดสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม Shopee ไม่ต้องรับผิดชดใช้แก่คุณ หรืออยู่ภายใต้ความรับผิดใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าใช้จ่ายตามจริงและการสูญเสียผลกำไร) สำหรับผลหรือผลที่คาดหวังจากบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มใดๆ 


1.9 โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หากSHOPEEถูกกำหนดโดยคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจให้รับผิด (รวมถึงการรับผิดจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) อันเกี่ยวข้องกับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มใดๆ ในกรณีดังกล่าวนี้และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ความรับผิดของSHOPEEที่มีต่อคุณหรือบุคคลที่สามอื่นใดจะจำกัดเพียงเท่าจำนวนเงินที่คุณได้ชำระสำหรับบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 


1.10 สำหรับผู้ขายที่อยู่ในประเทศไทย ใบกำกับภาษีสำหรับการเติม (top up) โดยอัตโนมัติของบริการโฆษณานอกแพลตฟอร์ม สามารถขอได้ผ่านทาง Seller Centre.


ฉบับวันที่: 31 มกราคม 2565

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
ใช่
ไม่