สวัสดี มีอะไรให้ช่วยหรือไม่

ShopeeFood คืออะไร?

การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

บัญชีของฉันและการตั้งค่า

อุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

การใช้งานวอลเล็ท

ค่าตอบแทนและโบนัส

ระเบียบการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ปัญหาการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ช่องทางติดต่อ ShopeeFood

เงื่อนไขการให้บริการ SHOPEEFOOD

1. บทนำ

1.1  ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม ShopeeFood ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับสั่งอาหารออนไลน์และจัดส่งอาหาร (“แพลตฟอร์ม”)ที่ให้บริการโดย บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือและบริษัทย่อย (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “เรา”“พวกเรา”“ของเรา”“Shopee”หรือ“บริษัท”) ในประเทศไทย โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงนโยบายใดๆ ทั้งหมดที่ระบุไว้นั้น (“เงื่อนไขการให้บริการ”) ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้บังคับกรณีที่คุณได้สั่งจากผู้ขายที่ได้ลงทะเบียนเป็นร้านค้าทางการไว้กับShopee (“ร้านค้า”) ที่จัดเตรียมอาหารและ/หรือเครื่องดื่มของพวกเขา(“อาหาร”)ซึ่งถูกลงรายการเสนอขายไว้บนแพลตฟอร์ม สำหรับคุณ(“คุณ”หรือ“ลูกค้า”)และการใช้แพลตฟอร์มของคุณนี้เป็นข้อตกลงทางสัญญาที่ผูกพันทางกฎหมายระหว่าง คุณ และ Shopee โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้บริการสั่งอาหารจากแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ โดยการเข้าถึงและ/หรือการสั่งอาหารจากแพลตฟอร์มของเราถือว่าคุณตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขการให้บริการนี้ เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจากและถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการของ Shopee และเงื่อนไขการให้บริการนี้จะใช้บังคับสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของแพลตฟอร์มนี้และเฉพาะส่วนที่แตกต่างจากเงื่อนไขการให้บริการของ Shopee


1.2  Shopee เป็นบริษัทที่ให้บริการทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จัดให้มีสถานที่และโอกาสสำหรับการซื้อขายอาหารระหว่างคุณและร้านค้า ซึ่งอาจถูกจัดส่งให้แก่คุณโดยผู้ให้บริการจัดส่งบุคคลที่สาม (“พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่”)  (บริการแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ จะเรียกว่า “บริการShopeeFood”) ซึ่งจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นสำหรับ (i) การซื้อขายอาหารระหว่างคุณกับร้านค้าโดยตรง และ (ii) การให้บริการจัดส่งอาหารระหว่างคุณกับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่โดยตรง โดย Shopee ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาดังกล่าวเหล่านั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างคุณ กับ ร้านค้าหรือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ และรวมถึง Shopee ไม่มีความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับสัญญาเหล่านั้น คู่สัญญาของธุรกรรมเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามสัญญาเหล่านั้นที่ทำขึ้นระหว่างกันเอง รวมถึงการขายอาหาร การจัดส่งอาหาร เป็นต้น


2. การสั่งอาหาร

2.1  โดยการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มของเรา (“คำสั่งซื้อ”) คุณตกลงและอนุญาตให้เราดำเนินการตามคำสั่งซื้อนั้น และรวมถึงส่งคำสั่งซื้อเหล่านั้นไปยัง ร้านค้า และ/หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ เพื่อดำเนิการติดตามคำสั่งซื้อเหล่านั้น การสั่งซื้อและการจัดส่งอาหารผ่านบริการ ShopeeFood ในนามของคุณ อย่างไรก็ตาม ร้านค้ายังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณโดยสมบูรณ์ในการจัดเตรียมและรวมถึงคุณภาพอาหารตามคำสั่งซื้อของคุณ


2.2  คำสั่งซื้อใดๆ ที่คุณได้ดำเนินการผ่านบนแพลตฟอร์มของเรานั้น จะขึ้นอยู่กับว่าอาหารนั้นยังมีจำหน่ายหรือไม่ ความสามารถในการให้บริการจัดส่ง และการยอมรับคำสั่งซื้อนั้นโดยเรา ร้านค้า และ/หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่


2.3  เมื่อคุณทำคำสั่งซื้อใดสำเร็จ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่จะทำการติดตามคำสั่งซื้อของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การหาตำแหน่งที่ตั้งของร้านอาหาร และการให้บริการจัดส่งอาหารที่สั่งเพื่อการรับบริการ ShopeeFood ทั้งนี้ ร้านค้าและ/หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ (แล้วแต่กรณี) อาจโทรติดต่อคุณทางโทรศัพท์หรือโทรศัพท์มือถือที่คุณได้ให้ไว้ หรือติดต่อคุณเพื่อทำการยืนยันรายละเอียดตามคำสั่งซื้อ การเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อ (เช่น เนื่องจากอาหารนั้นไม่มีจำหน่าย) ราคาที่ต้องชำระหรือการเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ เพื่อปราศจากข้อสงสัยShopeeไม่ได้เกี่ยวข้องกับและไม่ได้รับผิดชอบสำหรับข้อตกลงต่างหากใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณ ร้านค้า และ/หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่  


2.4  คำสั่งซื้อทั้งหมดที่เป็นคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว คุณไม่สามารถยกเลิกคำส่งซื้อใดๆ ได้เมื่อคำสั่งซื้อนั้นได้รับการยืนยัน หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อใดภายหลังจากที่คำสั่งซื้อนั้นได้รับการยืนยันแล้ว คุณยังคงต้องรับผิดชอบชำระ ค่าอาหาร ค่าบริการจัดส่งอาหาร และค่าธรรมเนียมที่ใช้บังคับสำหรับคำสั่งซื้อนั้นๆ (ถ้ามี) โดยไม่คำนึงว่าคำสั่งซื้อนั้นได้ถูกจัดเตรียมโดยร้านค้าแล้วหรือไม่    


2.5  Shopee ร้านค้า และ/หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ อาจจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ ในกรณีดังต่อไปนี้:

(ก) คุณไม่รับการติดต่อเมื่อโทรหาเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ หรือ ไม่สามารถติดต่อคุณได้;


(ข) สถานที่จัดส่งตามที่แจ้งไว้อยู่นอกพื้นที่จัดส่งภายใต้บริการ ShopeeFood;


(ค) ข้อมูล คำสั่ง หรือการมอบหมายจากคุณไม่ชัดเจนเพียงพอ ณ เวลาจัดส่ง; หรือ


(ง) ไม่มีอาหารจำหน่ายตามคำสั่งซื้อของคุณ


2.6  อาหารที่สั่งซื้อจากแพลตฟอร์มนี้ (และรวมถึงที่จัดส่ง) เป็นไปเพื่อการใช้ของคุณเพียงผู้เดียว และคุณรับรองว่าอาหารที่คุณสั่งซื้อจะไม่ใช่การสั่งซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และคุณเป็นผู้กระทำการเพียงในฐานะตัวการและไม่ใช่ตัวแทนของคู่สัญญาอื่นใดเมื่อได้รับอาหารนั้น


2.7  คุณจะต้องรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยของคำสั่งซื้อและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ หากไม่มีข้อผิดพลาดใดอันเกิดขึ้นจากการดำเนินการของเรา เราจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ ที่คุณอาจได้รับจากการที่บุคคลอื่นใดได้เข้าถึงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้เมื่อได้เข้าถึงหรือได้สั่งอาหารจากแพลตฟอร์ม


3. ราคาและการชำระเงิน

3.1  ข้อตกลงในการซื้อขายอาหารผ่านแพลตฟอร์มเป็นสัญญาระหว่างคุณและร้านค้า คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลแก่เราอย่างระมัดระวัง และคุณรับรองว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและสมบูรณ์ ณ เวลาที่คุณทำคำสั่งซื้อ


3.2 คุณเข้าใจและรับรู้ว่าราคาอาหารที่แสดงบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นราคาโดยประมาณ และร้านค้ามีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะกำหนดและเปลี่ยนแปลงราคาอาหารที่แสดงบนแพลตฟอร์มในภายหลัง (“ราคาอาหาร”)


3.3 ราคาอาหารที่แสดงบนแพลตฟอร์มอาจไม่ถูกต้อง เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น ปัญหาทางเทคนิค พิมพ์ผิดพลาด ข้อมูลอาหารนั้นเป็นข้อมูลเก่าที่ให้ไว้โดยร้านค้า เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวร้านค้ามีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ คุณรับรู้และตกลงว่า Shopeeไม่ต้องรับผิดชอบต่อการยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว


3.4  ค่าบริการสำหรับจัดส่งอาหารที่แสดงบนแพลตฟอร์มเป็นราคาที่ถูกต้อง ณ เวลาที่ลงประกาศ และเราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนเปลงราคาในภายหลัง ทั้งนี้ ค่าบริการสำหรับจัดส่งอาหารที่คุณต้องชำระจะเป็นค่าบริการจัดส่งอาหารหลังหักเงินส่วนลดและ/หรือเงินสนับสนุนอื่นใดตามรายการส่งเสริมการตลาดที่ Shopee ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเงินส่วนลดและ/หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาและในแต่ละระยะทางของการจัดส่งอาหารตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการตลาดของ Shopee และเราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาดได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า


3.5 ราคารวมที่คุณต้องชำระสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ราคาอาหาร ค่าบริการสำหรับจัดส่งอาหาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Value Added Tax (VAT) (ถ้ามี) ภาษีต่างๆ (ถ้ามี) และ/หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นที่เราอาจเรียกเก็บเป็นครั้งคราว 


3.6  Shopee สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอาหารสำหรับเสนอขายบนแพลตฟอร์ม และรวมถึงสิทธิในการระงับร้านค้าและรายการอาหาร


3.7 ภายใต้บริการ ShopeeFood ทางร้านค้าและพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่จะไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าที่จอดรถ ค่าผ่านอาคาร ในกรณีที่คุณตกลงกับร้านค้าและ/หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ที่จะรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม Shopee ไม่มีความเกี่ยวข้องกับและไม่จำต้องรับผิดชอบสำหรับข้อตกลงใดๆ ที่ทำขึ้นต่างหากระหว่างคุณ กับ ร้านค้า และ/หรือพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่นั้น


3.8 คุณอาจเลือกวิธีการชำระเงิน ณ เวลาที่ทำคำสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินสามารถชำระได้ด้วย การชำระเป็นเงินสด การชำระผ่าน ShopeePay และช่องทางการชำระเงินอื่นใดที่ได้จัดไว้ให้บนแพลตฟอร์ม


4. การจัดส่งอาหาร

4.1  เวลาจัดส่งที่แจ้งไว้ ณ เวลาทำคำสั่งซื้อเป็นเวลาจัดส่งโดยประมาณเท่านั้น ทั้งนี้ เวลาจัดส่งดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้และอาหารจะถูกจัดส่งโดยพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ไปยังที่อยู่ที่คุณระบุไว้ ณ เวลาทำคำสั่งซื้อ   


4.2  คุณ หรือผู้รับอื่นที่คุณระบุให้เป็นผู้รับอาหารตามคำสั่งซื้อของคุณ เข้าใจว่าตนจะต้องอยู่รับ สามารถติดต่อได้ และสามารถรับอาหารตามคำสั่งซื้อได้ เมื่ออาหารนั้นถูกจัดส่งโดยพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่


4.3  เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณในความเสียหาย ความสูญหาย ความรับผิด ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก: 


(ก) สภาพและคุณภาพของอาหาร;


(ข) ระยะเวลาในการจัดส่งอาหารโดยพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่;


(ค) กรณีการดำเนิการตามคำสั่งซื้อ และ/หรือการจัดส่งอาหารโดยพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ไม่สำเร็จ;


(ง) การยกเลิกคำสั่งซื้อ; และ


(จ) ความแตกต่างระหว่างอาหารที่สั่งซื้อและอาหารที่ได้รับจัดส่ง


4.4  คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดในอาหารเมื่อถูกจัดส่ง และเมื่อการจัดส่งอาหารตามคำสั่งซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวใน ความล่าช้า/ค่าล่วงเวลาใดๆ หรือ การสูญหาย ความเสียหาย สิ่งปนเปื้อน รอยคราบเปื้อน หรือการบรรจุของอาหาร (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาชนะบรรจุอาหาร) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นกับคุณหรือบุคคลผู้รับอื่นใดในนามคุณ 


4.5 หากคุณไม่สามารถรับอาหารที่คุณสั่งได้เมื่ออาหารนั้นพร้อมจัดส่ง หรือเราไม่สามารถจัดส่งหรือพยายามที่จะจัดส่งอาหารนั้นให้แก่คุณได้ภายในเวลาที่ระบุเนื่องจากความผิดพลาดของคุณในการให้คำสั่งหรือการอนุญาตที่เหมาะสมเพียงพอ ในกรณีดังกล่าวจะถือว่าอาหารได้ถูกจัดส่งให้แก่คุณแล้ว และความเสี่ยงภัยและความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับอาหารนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ทั้งนี้ ค่าเก็บรักษาอาหาร และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับเราอันเนื่องมาจากการไม่สามารถจัดส่งอาหารตามคำสั่งซื้อให้แก่คุณได้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ และคุณจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่เรา  


4.6 คุณต้องมั่นใจว่า ณ เวลาจัดส่งอาหารคุณได้มีการจัดเตรียมที่เพียงพอ ซึ่งรวมถึง การให้เข้าถึงสถานที่ (เมื่อจำเป็น) สำหรับความปลอดภัยของอาหาร และเราไม่รับผิดชอบในการสูญหาย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอาหารหรือสถานที่ของคุณ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการไม่จัดเตรียมที่เพียงพอในการให้เข้าถึงสถานที่หรือในการจัดส่งอาหาร


5. นโยบายการคืนเงิน

Shopee หรือร้านค้าอาจคืนเงินให้แก่คุณในบางกรณี เช่น เมื่อคุณได้รับอาหารที่ไม่ถูกต้อง หรือคำสั่งซื้อของคุณได้ถูกดำเนินการเพียงบางส่วน


6. คำวิจารณ์ ความเห็น การมีส่วนร่วมของผู้ใช้

6.1  Shopee ยินดีให้คุณแสดงคำวิจารณ์ ความเห็น และการสื่อสารอื่นใด รูปภาพ วิดีโอ หรือเนื้อหาใดๆ ที่คุณอาจส่งหรือให้ผ่านแพลตฟอร์ม หากเนื้อหาของคุณนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการของเรา


6.2  Shopee อนุญาตให้ผู้ใช้ส่งและแชร์ความเห็น การตอบรับ โพสต์ ข้อเสนอแนะ คำถาม คำวิจารณ์ และเนื้อหาอื่น ผ่านแพลตฟอร์ม (“เนื้อหา”) เนื้อหาจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย


6.3  โดยการส่งเนื้อหาของคุณ คุณรับรองว่า (ก) คุณเป็นเจ้าของผู้เขียนเนื้อหานั้นด้วยตนเอง (ข) คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20ปี หรือหากคุณมีอายุต่ำกว่า20ปี แต่ไม่ต่ำกว่า13ปี การส่งเนื้อหาของคุณได้ดำเนินการภายใต้การแนะนำดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายผู้ซึ่งตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วย และ (ค) การใช้เนื้อหาที่คุณส่งนี้จะไม่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการของเราและจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นใด 


6.4  ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ Shopeeไม่จำต้องรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าทางใดๆ สำหรับเนื้อหา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดหรือการละเลยของเนื้อหา หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้หรือความเชื่อถือในเนื้อหาที่คุณอัพโหลด อีเมล ส่งต่อหรือที่แสดงไว้บนแพลตฟอร์ม 


6.5  คุณรับทราบว่า Shopee และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Shopee จะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ เอาออก ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาหรือรายละเอียดข้อมูลใดที่คุณได้อัพโหลดไว้บนแพลตฟอร์ม


6.6  คุณตกลงอนุญาตให้สิทธิการใช้งานตลอดกาล ในลักษณะที่เพิกถอนไม่ได้ เป็นสากล ไม่ผูกขาด โดยปลอดค่าใช้สิทธิ สามารถมอบสิทธิต่อไปได้ และเปลี่ยนมือได้ ให้แก่ Shopee และผู้รับช่วงสิทธิ เพื่อใช้ คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง สร้างงานต่อเนื่องจาก และแสดงซึ่ง เนื้อหา แก่สาธารณะ ไม่ว่าในรูปแบบสื่อใด และผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ใด โดยไม่จำต้องระบุถึงเหตุผลหรือสาเหตุ และคุณตกลงที่จะสละสิทธิทางศีลธรรมใดๆ (และสิทธิในทำนองเดียวกันไม่ว่าในส่วนใดของโลก) ที่มีอยู่ใน เนื้อหา นั้น 


7. รายละเอียดข้อมูล

7.1  เมื่อเราขอข้อมูลจากคุณเพื่อดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่คุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์แก่เรา


7.2  คุณตกลงยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดส่งอาหาร และเพื่อการตลาดและการควบคุมสินเชื่อ (“วัตถุประสงค์”) วัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้นอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลอื่นตามที่ได้ระบุไว้ เป็นครั้งคราว เมื่อเราเชื่อว่าบริการที่เสนอให้โดยบุคคลอื่นนั้นอาจตรงตามความสนใจของคุณ หรือเมื่อการใช้ จัดเก็บ หรือประมวลผลกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อจัดเตรียมการจัดส่งอาหารให้แก่คุณ ทั้งนี้ รายละเอียดและวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopee


8. ไซต์ที่ถูกเชื่อมต่อ

ลิงก์ต่างๆ บนแพลตฟอร์มของเราที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เราเชื่อว่าอาจตรงตามความสนใจของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้อธิบายคุณภาพของสินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้น และไม่ได้มีอำนาจควบคุมใดๆ ต่อเนื้อหาและการมีอยู่ของเว็บไซต์เหล่านั้น และเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไวต์บุคคลภายนอกนั้น หรือต่อสินค้าหรือบริการที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจัดให้แก่คุณ


9. คำร้องเรียน

เราให้ความสำคัญต่อคำร้องเรียนของคุณอย่างยิ่งและพยายามจะดำเนินการต่อคำร้องเรียนของคุณภายใน 5 วันทำการ โปรดส่งคำร้องเรียนของคุณมาที่ help.th@shopeefood.com


10. ทรัพย์สินทางปัญญา

10.1  ข้อมูลทั้งหมด ประวัติผู้ใช้ รูปภาพ ข้อความ ส่วนประกอบ เครื่องหมายการค้า รูปภาพ เสียง วิดีโอ ระบบจัดความนิยม (rating systems) คำวิจารณ์ แนวความคิด ข้อมูลตำแหน่ง โลโก้ ปุ่มไอคอน (button icons) รูปภาพ และโฆษณาต่างๆ บนแพลตฟอร์ม รวมถึงแผนผังแบบ (layouts) และหน้าจอผู้ใช้ (user interface) (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) เป็นเจ้าของหรือให้สิทธิโดย Shopee และเครื่องหมายการค้า การแสดงสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญาและส่วนประกอบอื่น รูปภาพ ข้อความ ตัวอย่าง โลโก้ การออกแบบ ไอคอน (icons) และรูปภาพของ ร้านค้า ถือเป็นทรัพย์สินของร้านค้า


10.2  ไม่มีการอนุญาตหรือให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนแพลตฟอร์นี้ การใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ทั้งหมดที่แสดงบนแพลตฟอร์มจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการนั้น


10.3  คุณไม่มีสิทธิในการทำซ้ำ (ยกเว้นตามที่แจ้งไว้ข้างต้น) เผยแพร่ ส่งต่อ แจกจ่าย แสดง ดัดแปลง สร้างงานต่อเนื่องจาก ขายหรือเข้ามีส่วนร่วมในการขาย หรือใช้ประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในทรัพย์สินทางปัญญา แพลตฟอร์มหรือซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องซึ่งซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนแพลตฟอร์มนี้เป็นทรัพย์สินของ Shopee หรือผู้จัดหาของเรา และได้รับคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ทรัพย์สินทางปัญญาและซอฟท์แวร์บนแพลตฟอร์มนี้จะใช้เพื่อการซื้อขายเท่านั้น และไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดเพื่อการใช้งานอื่นใด รวมถึงการทำซ้ำ การดัดแปลง การแจกจ่าย การส่งต่อ การเผยแพร่ซ้ำ การแสดง ของทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์ม


11. ข้อจำกัดความรับผิด

11.1  เราดูแลตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่แสดงบนแพลตฟอร์มถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันว่า การใช้งานแพลตฟอร์มจะไม่มีข้อผิดพลาด หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานแพลตฟอร์ม ตรงเวลา หรือหากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดให้มีข้อมูลเหล่านั้นจะปราศจากไวรัสหรือบั๊ค (bugs) หรือมีการทำงานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ความน่าเชื่อถือที่สมบูรณ์ของแพลตฟอร์ม และเราไม่รับประกัน ไม่ว่าประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความสอดคล้องเข้ากันของวัตถุประสงค์ใดๆ หรือความถูกต้องของมัน เราไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับเนื้อหาบนแพลตฟอร์มที่คุณเห็นว่าเป็นการก้าวร้าวละเมิด ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ


11.2  โดยการยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณตกลงปลดเปลื้องเราจากความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ของคุณในข้อมูลของบุคคลอื่น หรือการใช้แพลตฟอร์มของบุคคลอื่น หรือการใช้/บริโภคอาหารของร้านค้า


11.3 ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับ เราไม่รับผิดชอบในความรับผิดใดๆ ทั้งหมดต่อคุณสำหรับการจัดหาอาหาร การปฏิเสธความรับผิดนี้ไม่กระทบต่อสิทธิทางกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค หากเราต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่คุณได้รับ ความรับผิดนั้นจะจำกัดเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนราคาอาหารที่คุณได้ชำระสำหรับอาหรนั้น อย่างไรก็ตาม เราไม่รับผิดใดๆ ต่อคุณในความสูญหาย ความเสียหาย ไม่ว่าความเสียหายในทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การสํญเสียกำไรที่เกิดขึ้นกับคุณ


11.4  เราไม่รับผิดชอบในความล่าช้า ความผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการเพิกเฉย หรือการสูญหายของข้อมูลที่ส่งต่อ ไวรัสหรือสิ่งปนเปื้อน หรือทรัพย์สินที่ถูกทำลายอื่นๆ ซึ่งส่งถึงคุณหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ผ่านแพลตฟอร์ม


11.5 เราไม่รับผิดชอบในความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามสัญญา การสูญหายของข้อมูล การสูญเสียรายได้หรือผลกำไร ความสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สิน และ/หรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการร้องเรียนของบุคคลภายนอกซึ่งเกิดจากการใช้แพลตฟอร์ม หรืออาหารที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์ม


11.6  ในกรณีที่ Shopee เชื่อตามเหตุอันสมควรว่ามีการใช้ vouchers และ/หรือโค้ดส่วนลด (discount codes) ในทางที่ผิด มีเหตุฉ้อฉล มีพฤติกรรมที่เป็นการรบกวนต่อผู้อื่น มีการทำคำสั่งปลอม หรือมีการกระทำอื่นใดที่อาจหรือถือว่าอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น โดยลูกค้า Shopee อาจหยุดการใช้งานของลูกค้าในทันทีและ Shopee มีสิทธิปฏิเสธการให้บริการใดๆ ในภายหลัง นอกจากนี้ ในกรณีของการใช้ vouchers และ/หรือโค้ดส่วนลด (discount codes) ในทางที่ผิด Shopee สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งหมดจากผู้กระทำละเมิดนั้น


11.7  ข้อเสนออาจถูกจัดให้มีตามดุลพินิจของ Shopee และอาจยกเลิกได้ในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าว


11.8  เราสงวนสิทธิในการจำกัดหรือยกเลิกบัญชีของคุณไม่ว่าในเวลาใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ภายใต้ดุลพินิจของเราเพียงผู้เดียว


12. ความเสียหาย

คุณตกลงที่จะปกป้อง รับประกัน ชดใช้และทำให้ Shopee และบริษัทในเครือ ปลดเปลื้องจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทางทนาย ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แพลตฟอร์มและบริการของคุณ หรือการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้โดยคุณ


13. ข้อตกลงทั่วไป

13.1  ราคา ค่าธรรมเนียมบริการ และค่าจัดส่ง ทั้งหมด เป็นสกุลเงินบาท


13.2  เราสงวนสิทธิในการว่าจ้างช่วง ไม่ว่าส่วนใดของบริการที่เราจัดให้แก่คุณเป็นครั้งคราว และเราสงวนสิทธิในการโอนสิทธิใดๆ ของเราที่มีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณหรือบอกกล่าวแก่คุณ


13.3  เราสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่คุณ โดยการใช้แพลตฟอร์มนี้ต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการที่ได้เปลี่ยนแปลงนั้น


13.4 โดยการใช้แพลตฟอร์มคุณตกลงจะไม่ เก็บรวบรวมหรือกู้คืนข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้จากแพลตฟอร์ม ใช้ระบบติดต่อสื่อสารที่จัดให้ไว้บนแพลตฟอร์มเพื่อการขายใดๆ เชื้อเชิญผู้ใช้อื่นของแพลตฟอร์มให้อะไรเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม หรือเผยแพร่หรือแจกจ่าย vouchers หรือโค้ด (codes) เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม หรือคัดลอกหรือแฮก (hacking)ข้อมูล


13.5  เงื่อนไขการให้บริการนี้ ข้อตกลงและนโยบายใดที่รวมอยู่หรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงการทำคำสั่งซื้อและคำสั่งชำระเงิน ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ที่ก่อให้เกิดสัญญาระหว่างคุณและเรา และไม่มีข้อกำหนดอื่นใด ไม่ว่าที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยนัย ที่จะก่อให้เกิดเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการนี้ และในกรณีที่มีข้อกำหนดใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ขัดแย้งกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์ม ให้เงื่อนไขการให้บริการนี้มีผลบังคับเหนือกว่า


13.6  ในกรณีที่ Shopee ไม่ได้บังคับตามสิทธิหรือข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือตัดสิทธิบังคับในข้อกำหนดดังกล่าวในภายหลัง


13.7  หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแยกออกจากกันจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของเงื่อนไขการให้บริการนี้ และจะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้


13.8 เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หากกรณีมีความขัดแย้ง ข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือข้อแตกต่างไม่ว่าลักษณะใด อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับ Shopee ให้ข้อพิพาทดังกล่าวได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยการอนุญาโตตุลาการประเทศไทย ตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ที่บังคับใช้อยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนของบริการนี้ โดยกำหนให้มีอนุญาโตตุลาการจำนวน หนึ่ง (1) ท่าน และภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย
ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม 2564

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
ใช่
ไม่