สวัสดี มีอะไรให้ช่วยหรือไม่

ShopeeFood คืออะไร?

การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

บัญชีของฉันและการตั้งค่า

อุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

การใช้งานวอลเล็ท

ค่าตอบแทนและโบนัส

ระเบียบการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ปัญหาการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ช่องทางติดต่อ ShopeeFood

เงื่อนไขการให้บริการสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ SHOPEEFOOD

1.      ข้อตกลงทั่วไป


1.1.   ขอต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม ShopeeFood สำหรับบริการส่งอาหาร  (“แพลตฟอร์ม”) ที่ให้บริการโดย บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือและบริษัทย่อย  (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “เรา” “พวกเรา” “ของเรา” “Shopee” หรือ “บริษัท”) เงื่อนไขการให้บริการสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ShopeeFood (“เงื่อนไขการให้บริการ”) ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้บังคับสำหรับคุณในฐานะผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (“คุณ” หรือ “พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการส่งอาหาร และ/หรือ เครื่องดื่ม (“อาหาร”) ของร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนเป็นร้านค้าทางการกับ Shopee และร้านค้าทั่วไปที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นร้านค้าทางการ (“ร้านค้า”), ให้แก่ลูกค้า (“ลูกค้า”) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางสัญญาที่ผูกพันทางกฎหมายระหว่าง คุณ และ Shopee โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าร่วมให้บริการส่งอาหารจากแพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้ โดยการลงนามใน “ใบสมัครเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ และเงื่อนไขการให้บริการและจรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ SHOPEEFOOD” และ/หรือเข้าร่วมให้บริการส่งอาหารจากแพลตฟอร์มของเราผ่านบริการของ Shopee ถือว่าคุณตกลงผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายใดๆ ของ Shopee (เรียกรวมกันว่า “นโยบายของ Shopee”) ถือเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ในกรณีที่มีข้อกำหนดในนโยบายของ Shopee ขัดแย้งกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้นโยบายของ Shopee มีผลบังคับเหนือกว่า

 

1.2.   SHOPEE เป็นบริษัทที่ให้บริการทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงบริการแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จัดให้มีสถานที่สำหรับเสนอให้บริการจัดส่งอาหารของคุณ ทั้งนี้ SHOPEE ไม่ได้ให้บริการ ไม่ได้กระทำการในฐานะผู้ให้บริการการขนส่ง การส่งข่าวสาร การประกาศ การส่งอาหาร เป็นต้น และไม่ได้กระทำการในฐานะตัวแทนของบุคคลใดๆหรือนิติบุคคลใด ทั้งนี้ สัญญาให้บริการจัดส่งอาหารนั้นเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับลูกค้าโดยตรง SHOPEE ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาดังกล่าวหรือสัญญาอื่นใดระหว่างคุณ ร้านค้า และลูกค้า และไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ ตามสัญญาเหล่านั้น คุณกระทำการในฐานะผู้ให้บริการอิสระ ซึ่งคุณจะต้องไม่แสดงตนในฐานะเป็นตัวแทน ลูกจ้าง หรือพนักงานของ SHOPEE และในการให้บริการจัดส่งอาหารของคุณนั้นจะต้องไม่กระทำการในลักษณะเสมือนเป็นการให้บริการโดย SHOPEE

 

2.     คำนิยาม

ในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ คำตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ จะมีความหมายดังต่อไปนี้::


2.1     “กฎหมายที่ใช้บังคับ” หมายถึง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง นโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออนาคต


2.2    “ค่าบริการลูกค้า” หมายถึง ค่าบริการที่เรียกเก็บจากลูกค้าสำหรับบริการจัดส่งที่ได้รับผ่านการใช้บริการของ Shopee ซึ่งรวมถึงภาษี และค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ที่อาจเรียกเก็บสำหรับการใช้บริการของ Shopee และบริการจัดส่งนี้


2.3    “บริการจัดส่งอาหาร” หมายถึง บริการส่งอาหารที่ให้บริการโดยคุณภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้.


2.4    “จรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่” หมายถึง จรรยาบรรณทางจริยธรรม ที่แสดงไว้ในลิงค์: จรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ นี้หรือปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์ม


2.5     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนหรืออุปกรณ์ หรือข้อมูลจากบุคคลหรืออุปกรณ์ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อของบุคคลหรือของอุปกรณ์ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่อีเมลล์ รูปภาพ  หมายเลขประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ ข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics data) เชื้อชาติ วันเกิด สถานะภาพการสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะและประกัน


2.6     “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Shopee ซึ่งเข้าถึงได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน ช่องทาง หรือเว็บไซต์ ที่ลูกค้าสามารถแสดงการขอใช้บริการส่งอาหารจากคุณ;


2.7     “บริการของ Shopee” หมายถึง บริการเชื่อมระหว่างลูกค้ากับคุณผ่านแพลตฟอร์มสำหรับบริการจัดส่งอาหารโดยคุณให้แก่ลูกค้าที่มีคำสั่งใช้บริการส่งอาหาร เพื่อปราศจากข้อสงสัย บริการของ Shopee นี้ไม่รวมอยู่ในบริการจัดส่งอาหาร กล่าวคือ บริการจัดส่งอาหารเป็นการให้บริการของคุณแก่ลูกค้าโดยตรง;


2.8     “นโยบายของ Shopee” หมายรวมถึง:

ก)  เงื่อนไขการให้บริการของ Shopee;


ข)  นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopee;


ค)  จรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่;


ง)  แบบฟอร์ม นโยบายอื่นใด การบอกกล่าว ข้อแนะนำใดๆ คำถามที่พบบ่อย (FAQs), ข้อตกลงที่ทำขึ้นสำหรับหรือตกลงผูกพันโดยคุณ และ/หรือ จัดให้มีขึ้นบนแพลตฟอร์ม เป็นครั้งคราว


2.9    “นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopee” หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Shopee แสดงอยู่ที่ลิงก์: https://help.shopee.co.th/portal/article/77248 บนแพลตฟอร์ม

 

3.      คำรับรอง การรับประกัน และ ข้อผูกพัน

3.1    ตลอดระยะเวลาที่คุณผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และ/หรือใช้บริการของ Shopee คุณรับรอง รับประกัน และตกลงว่า:


3.1.1   คุณถือครองใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) ที่ยังมีผลบังคับ และได้รับอนุญาตให้ขับขี่พานพาหนะ รวมถึงคุณได้รับใบอนุญาตและการอนุญาตที่ถูกต้องในการให้บริการขนส่งหรือจัดส่งแก่บุคคลอื่น;


3.1.2   คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ (“อายุที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย”) หรือคุณได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองหรืออำนาจปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือคุณมีอายุต่ำกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย แต่ไม่ต่ำกว่า 16 (สิบหก) ปีบริบูรณ์ และได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณเพื่อให้บริการส่งอาหารจากแพลตฟอร์มของเราผ่านบริการของ Shopee และบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวต้องเห็นด้วยกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ และคุณมีความสามารถและมีอำนาจในการเข้าผูกพันตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ โดยข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้นั้นถูกต้องและเป็นความจริง;     


3.1.3    หากใช้บังคับ คุณด้วยตนเองหรือโดยมีสิทธิตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ โดยคุณได้รับใบอนุญาตและการอนุญาตที่ถูกต้องเกี่ยวกับยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ จักรยาน หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ (“ยานพาหนะ”) ซึ่งคุณใช้ในการให้บริการจัดส่งอาหาร และยานพาหนะนั้นอยู่ในสภาพที่ดีและได้รับมาตราฐานความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะนั้น และ/หรือ นโยบายของ Shopee (ถ้าใช้บังคับ);


3.1.4   หากใช้บังคับ คุณจะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการขนส่งทางถนน (เช่น หมวกกันน๊อค);


3.1.5    คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อเรียกร้อง คำตัดสิน และความรับผิดใดๆทั้งหมดที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ความสูญหายหรือเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายและสูญหายในทรัพย์สินย์ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจาก หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นผลมาจากการให้บริการจัดส่งอาหารของคุณ;


3.1.6   คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดส่งอาหารใดๆ และคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ;


3.1.7   คุณจะใช้บริการของ Shopee เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สมควรและเหมาะสมสำหรับของการใช้แพลตฟอร์มและบริการของ Shopee เท่านั้น;


3.1.8  คุณจะต้องไม่เคยมีประวัติอาชญากรใดๆทั้งในประเทศไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์การตรวจประวัติพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของบริษัท และประเทศอื่น;


3.1.9   คุณจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ทันทีที่ Shopee ร้องขอ ซึ่งรวมถึง เอกสารยืนยันตัวตน เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหรือสิทธิในการใช้ยานพาหนะ และคุณตกลงยินยอมให้ทำการตรวจสอบประวัติบุคคล ตรวจสอบประวัติอาญชกรและประวัติการขับขี่ เป็นครั้งคราว และคุณตกลงจะให้ความร่วมมือกับ Shopee ในการทำการตรวจสอบดังกล่าว;


3.1.10  คุณจะต้องไม่ติดต่อลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการให้บริการจัดส่งอาหาร;


3.1.11  คุณรับรู้ว่าคุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการโทรศัพท์ในการติดต่อกับลูกค้าของคุณ;


3.1.12   คุณจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับใดๆ รวมถึง ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งหมายรวมถึง รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นของลูกค้า หรือข้อมูลที่คุณได้รับในระหว่างการให้บริการจัดส่งอาหาร) ข้อมูลต่างๆของ Shopee รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลกิจกรรม ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลผู้ให้บริการอื่นและ/หรือบริษัทในเครือ;


3.1.13  คุณจะต้องใช้จุดเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ต (จุดเข้าถึงอินเตอร์เน็ต) และบัญชีข้อมูล เฉพาะที่คุณมีสิทธิในการใช้และเข้าถึงเท่านี้;


3.1.14   คุณจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฉ้อฉล ทำให้สับสนหลงผิดหรือกิจกรรมที่หลอกลวงใดๆ;


3.1.15    คุณตกลงว่า คุณต้องไม่ให้คูปอง และเสนอส่วนลดไม่ว่าในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า และคุณต้องไม่ใช้บริการของ Shopee เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาด เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง การทำเหมืองข้อมูล (data mining) ในข้อมูลของ Shopee และข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม หรือ บริการของ Shopee ทั้งนี้ การละเมิดข้อกำหนดนี้ถือเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรง และถือเป็นการจารกรรมและบ่อนทำลายทางธุรกิจ และ Shopee สงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ กับคุณในการกระทำผิดดังกล่าวตามที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้

 

4.    การได้รับใบอนุญาต

Shopee และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา (หากใช้บังคับ) จะให้สิทธิแบบจำกัด ในลักษณะที่เพิกถอนได้ ไม่เป็นการเฉพาะ และไม่สามารถโอนสิทธิได้ แก่คุณในการใช้และเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อใช้บริการของ Shopee ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ โดยที่เราไม่ได้อนุญาตให้สิทธิทั้งหมดแก่คุณโดยชัดแจ้งและเป็นการสงวนสิทธิของ Shopee และผู้อนุญาตให้สิทธิของเรา 

 

5.    ค่าธรรมเนียมและการชำระเงิน

5.1   ในการให้บริการจัดส่งอาหาร คุณสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า โดยดำเนินการเรียกเก็บผ่านบริการของ Shopee ในอัตราที่อาจรวมถึง:


ก. อัตราสำหรับการให้บริการจัดส่งอาหารซึ่งเป็นไปกฎหมายที่ใช้บังคับ (“ค่าบริการจัดส่งอาหาร”);


ข. ภาษีใดๆ ซึ่งเป็นไปกฎหมายที่ใช้บังคับ; และ


ค. เงินอื่นใดที่ลูกค้าต้องชำระภายใต้นโยบายของ Shopee ที่ใช้บังคับสำหรับลูกค้า ร้านค้าและ/หรือ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ และ/หรือ กฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ และค่าเบี้ยประกัน (ถ้ามี) (เรียกรวมกันว่า, “ค่าบริการลูกค้า”).


5.2    Shopee จะช่วยดำเนินการเพื่อเรียกเก็บ ค่าบริการลูกค้า ที่เรียกเก็บโดยพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่จากลูกค้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการของ Shopee โดยการแนะนำหรือการเสนอ ค่าบริการลูกค้า นี้เมื่อมีการคิดคำนวณผ่านแพลตฟอร์ม และคุณอาจพิจารณายอมรับหรือปฏิเสธคำเสนอสำหรับค่าบริการลูกค้านั้นๆ ได้โดยปฏิเสธการให้บริการจัดส่งอาหารแก่คำเสนอนั้น


ในกรณีที่คุณปฏิเสธการให้บริการจัดส่งอาหารแก่คำเสนอใดที่คุณได้พิจารณายอมรับคำเสนอไว้แล้ว จะมีผลต่อการคำนวณคะแนนลงโทษความประพฤติของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่


5.3    พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ให้สิทธิแก่ Shopee ไม่ว่าในเวลาใดๆ ในการปรับเปลี่ยนการคิดค่าบริการลูกค้าที่เสนอและคิดคำนวณผ่านแพลตฟอร์มภายใต้ดุลพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียวและเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ


5.4    คุณรับรู้และตกลงว่า Shopee อาจปรับหรือยกเลิกค่าบริการลูกค้าที่เรียกเก็บจากการให้บริการจัดส่งอาหารของคุณ โดยการบอกกล่าวตามที่เหมาะสมและเป็นภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยรวมถึงกรณีที่ Shopee ตรวจพบว่ามีการคิดคำนวณค่าบริการลูกค้าผิดพลาด มีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการโดยไม่ถูกต้อง (และในทำนองกลับกัน) หรือมีการร้องเรียนจากลูกค้า


5.5    คุณรับรู้และตกลงว่า ลูกค้าอาจเลือกชำระ ค่าบริการลูกค้า ผ่านช่องทางการชำระเงินที่จัดไว้ให้บนแพลตฟอร์ม เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึง (ถ้าใช้บังคับ) เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินกู้สินเชื่อ หรือโดยการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึง บริการ ShopeePay ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:


ก. การชำระด้วยเงินสด ลูกค้าจะชำระค่าบริการลูกค้า ให้แก่ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ โดยตรง;


ข. การชำระผ่านช่องทางอื่น รวมถึง บัตรเครดิต บัตรเดบิต เงินกู้สินเชื่อ หรือโดยการใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงินค่าบริการลูกค้าจะโอนไปยัง บัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ (Driver Partner Balance) (ตามที่ได้นิยามไว้ดานล่างนี้) ผ่านบนแพลตฟอร์ม


5.6    ค่าธรรมเนียมบริการที่คุณจะต้องชำระให้แก่ Shopee สำหรับบริการของ Shopee จะถึงกำหนดชำระทันทีที่การให้บริการจัดส่งอาหารสำเร็จ และไม่สามารถขอคืนได้ ซึ่งคำนวณเรียกเก็บโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้ว (“ค่าธรรมเนียมบริการ Shopee”) ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ค่าธรรมเนียมบริการ Shopee จะคิดเป็นจำนวนร้อยละ (%) ของค่าบริการจัดส่งอาหาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่ Shopee กำหนด ภายใต้ดุลพินิจของเรา (ถ้ามี) รวมถึง VAT สำหรับแต่ละธุรกรรม โดยนโยบายการไม่คืนเงินนี้จะใช้บังคับ โดยไม่คำนึงถึงการตัดสินใจยกเลิกการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ การพิจารณาของเราในการยกเลิก หรือระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มของคุณ การหยุดชะงักที่เกิดจากบริการของ Shopee (ไม่ว่าโดยแผนงาน อุบัติเหตุ หรือโดยตั้งใจ) หรือเหตุผลอื่นใด


5.7   การคิดคำนวณ ค่าธรรมเนียมบริการ Shopee จะคิดคำนวนโดยผ่านระบบของแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว และจะใช้บังคับโดย Shopee ไม่ว่าในเวลาใดๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ Shopee อาจปรับเปลี่ยนฐานการคิดคำนวณ ค่าธรรมเนียมบริการ Shopee สำหรับบริการของ Shopee ไม่ว่าในเวลาใดๆ ภายใต้ดุลพินิจของตนเพียงผู้เดียว โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยจะบอกกล่าวการปรับเปลี่ยนให้คุณทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาตามสมควร ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมบริการ Shopee ใดๆ ที่ได้ชำระให้แก่ Shopee ณ เวลา หรือภายหลังวันที่การปรับเปลี่ยนนั้นมีผลบังคับ จะถูกคิดคำนวณภายใต้ฐานการคิดคำนวณล่าสุด โดยระบบภายในบริการของ Shopee จะจัดทำใบเสร็จรับเงินสำหรับบริการจัดส่งอาหารแต่ละธุรกรรมภายใต้ชื่อของคุณและจัดเก็บเอกสารค่าบริการลูกค้าที่จะต้องชำระโดยลูกค้าสำหรับบริการจัดส่งอาหารแต่ละธุรกรรมของคุณ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการของ Shopee


5.8   คุณรับรู้และตกลงยืนยันว่า SHOPEE อาจบริหารจัดการและกระทำการในฐานะตัวแทนรับชำระเงินของคุณเพื่อชำระเงินค่าบริการลูกค้าที่ถึงกำหนดชำระแก่คุณเต็มจำนวนอันเกิดจากการให้บริการจัดส่งอาหารของคุณ


5.9   Shopee ภายใต้ดุลพินิจของตนเพียงผู้เดียว อาจเสนอโปรโมชันด้วยฟีเจอร์และอัตราที่แตกต่างกันสำหรับบริการจัดส่งอาหารแก่ลูกค้ารายใดๆ โดยที่โปรโมชั่นที่เสนอเหล่านี้ได้รับการรับรองยอมรับโดยคุณ


5.10  บัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ (Driver Partner Balance): Shopee จะบริหารจัดการบัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของคุณ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของบริการของ Shopee ซึ่งรวมถึง การคิดคำนวณและเรียกเก็บเงินรายรับของคุณและการชำระเงินแก่คุณ การหักเงินค่าธรรมเนียมและการชำระเงินเรียกเก็บอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ Shopee จากคุณ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมบริการ Shopee   (“บัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่”) ทั้งนี้ “ยอดเงินรับคงเหลือ” ของคุณจะแสดงอยู่ในบัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ที่จัดไว้ให้บนแพลตฟอร์ม  และคุณสามารถทำคำสั่งถอนเงินจากยอดเงินรับคงเหลือที่แสดงอยู่ในบัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ เพื่อให้เราดำเนินการโอนเงินนั้นไปยังบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้กับ Shopee หรือ (ถ้าใช้บังคับ) อาจทำการโอนเงินนั้นไปยังบัญชีรับเงินอื่นที่จัดให้มีผ่านบนแพลตฟอร์ม โดยคุณตกลงอนุญาตและให้สิทธิแก่ Shopee หรือบริษัทในเครือของเรา และเพื่อการนี้ Shopee หรือบริษัทในเครือของเรา ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการหักเงินใดๆ จากยอดเงินรับคงเหลือที่แสดงอยู่ในบัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ตามที่กำหนดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือตามที่ได้แจ้งให้คุณทราบผ่านแพลตฟอร์ม


5.11  ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ: คุณจะต้องคงจำนวนเงินคงเหลือไว้ในบัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ตามจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนด  (“ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ”) เพื่อการใช้บริการของ Shopee  ในการให้บริการจัดส่งอาหารของคุณ โดยจำนวนของยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำจะกำหนดโดย Shopee และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ภายใต้ดุลพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว โดยจะแจ้งให้คุณทราบผ่านแพลตฟอร์ม และคุณจะต้องเติมเงินในบัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ให้มียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำตามที่กำหนด


5.12  จำนวนเงินในบัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ไม่ถือเป็น และไม่ก่อให้เกิด รวมถึงไม่สามารถใช้ในลักษณะที่เป็นสิ่งของที่มีมูลค่าและแลกเปลี่ยนได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ คุณจะไม่ได้รับดอกเบี้ยหรือรายรับจากจำนวนเงินคงเหลือในในบัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ของคุณ


5.13  การอนุญาตและสิทธิที่คุณได้ให้แก่ เรา และ บริษัทในเครือของเรา ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่สิ้นผลบังคับลง ไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าโดยเหตุหรือข้อกฎหมายใดของกฎหมายที่ใช้บังคับที่กำหนดให้สิทธิพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการเพิกถอนการอนุญาตให้สิทธิใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

6.     คำสั่งซื้อ และการยกเลิก


6.1    ลูกค้าคาดหวังในการใช้บริการการจัดส่งอาหารของคุณ คุณตกลงรับทราบว่า อัตราการยกเลิกหรือเพิกเฉยต่อคำสั่งซื้อของลูกค้า หลายครั้งหรือบ่อยครั้งนั้นจะส่งกระทบในทางลบต่อประสบการณ์การใช้บริการของลูกค้า รวมถึงชื่อเสียงและแบรนด์ของ Shopee


6.2    Shopee สงวนสิทธิในการพิจารณานโยบายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการยกเลิก ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทของอาหาร จำนวนมูลค่าขั้นต่ำของคำสั่งซื้อ ตำแหน่งทำคำสั่งซื้อ การจัดแบ่งคำสั่งซื้อ ระยะทางการจัดส่ง และเหตุผลที่ยอมรับได้สำหรับยกเลิกคำสั่งซื้อ


6.3   หากมีคำร้องเรียนระหว่าง คุณ และ ลูกค้า จะเป็นการจัดการเจรจาร่วมกันระหว่างคุณและลูกค้าโดยตรง

 

7.    ทรัพย์สินทางปัญญา

Shopee และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา (หากใช้บังคับ) เป็นเจ้าของสิทธิ กรรมสิทธิ์และดอกผล รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งในและบนแพลตฟอร์ม Shopee และหมายรวมไปถึงบริการของ Shopee และ คำแนะนำ ความคิด การพัฒนาปรับปรุงตามคำร้องขอ คำตอบรับ คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นใดที่จัดให้แก่ คุณหรือบุคคลอื่นใด เกี่ยวกับบริการของ Shopee และ/หรือบริการจัดส่งอาหาร และเงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ก่อให้เกิดสัญญาขาย และไม่ถือเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิในความเป็นเจ้าของใดๆ เกี่ยวกับ บริการของ Shopee แพลตฟอร์ม Shopee หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดของ Shopee และ/หรือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา รวมถึงชื่อและโลโก้ของ Shopee นั้นเป็นของ Shopee และไม่ได้ให้สิทธิหรือการอนุญาตใดๆ ในการใช้แก่คุณ

 

8.     ภาษี

8.1   คุณตกลงว่า เงื่อนไขการให้บริการนี้ อยู่ภายใต้ภาระภาษี ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าเรียกเก็บ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและตกลงดำเนินการที่จำเป็นใดๆ เพื่อช่วยให้ และ/หรือปกป้อง Shopee ในการเรียกคืน หรือตรวจสอบ จำนวนภาษีที่เกี่ยวข้อง การหักกลบ การหักคืน การคืนเงิน อันเกี่ยวกับภาษีที่ได้ชำระหรือที่จะต้องชำระสำหรับบริการของ Shopee


8.2   คุณต้องรับผิดชอบชำระภาษีและเงินสมทบใดๆ ตามที่ถูกเรียกเก็บเนื่องจากเงินใดที่ชำระให้แก่คุณภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้


9.     การรักษาความลับ

คุณต้องรักษาข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นความลับ ซึ่งรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับ Shopee บริการ อาหาร ข้อมูลทางธุรกิจ ข้อมูลกิจกรรมการตลาดและแผนโปรโมชั่น หรือการดำเนินการ และรวมถึงข้อมูลของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้เปิดเผยให้แก่คุณโดยหรือในนามของ Shopee (ไม่ว่าโดยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่ว่าก่อน ในวันเดียวกันหรือในภายหลังของวันที่ของเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้) หรือข้อมูลที่คุณได้รับมา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จาก Shopee หรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลที่ได้เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการให้บริการนี้ และคุณต้องใช้ข้อมูลความลับเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของ Shopee เท่านั้น และคุณจะต้องไม่ เปิดเผยข้อมูลความลับเหล่านี้แก่บุคคลอื่นหรือใช้ข้อมูลความลับเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Shopee

 

10.    การชดเชยความเสียหาย

โดยการตกลงตามเงื่อนไขการให้บริการ และเมื่อคุณได้ใช้บริการของ Shopee คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ Shopee และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิและบริษัทในเครือของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย พนักงาน กรรมการ สมาชิก ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ปลดเปลื้องจากการเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ความสูญหาย ความเสียหาย ความรับผิดและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางทนายและ/หรือการดำเนินการทางกฎหมาย) อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) การใช้บริการและแพลตฟอร์ม ในการดำเนินการของคุณ กับลูกค้า ร้านค้า ผู้ให้บริการอื่น คู่ค้า ผู้โฆษณา และ/หรือผู้สนับสนุน หรือ (ข) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลอื่น หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ไม่ว่าจะได้ถูกอ้างอิงไว้ในนี้หรือไม่ก็ตาม หรือ (ค) การละเมิดสิทธิของบุคคลภายอื่น ซึ่งรวมถึงสิทธิของลูกค้าลูกค้าผ่านบริการนี้ หรือ (ง) การใช้ หรือการใช้ในทางที่ผิด ซึ่งบริการและ/หรือแพลตฟอร์ม และ (จ) หากใช้บังคับ ความเป็นเจ้าของ การใช้งาน หรือการดำเนินการใดของคุณกับ ยานพาหนะ รวมถึงดำเนินการให้บริการจัดส่งอาหารแก่ลูกค้าผ่านบริการของ Shopee

 

11.     การปฏิเสธความรับผิด

11.1   Shopee ไม่รับรองและรับประกัน สำหรับบริการหรือแพลตฟอร์ม ถึงความน่าเชื่อถือ การทันต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม  การพร้อมใช้งาน ความถูกต้องและสมบูรณ์ และ Shopee ไม่รับรองและรับประกันว่าการใช้บริการหรือแพลตฟอร์ม (ก) จะ ปลอดภัย ไม่หยุดชะงัก ปราศจากข้อผิดพลาดหรือ ส่วนประกอบอื่นที่เป็นอันตราย หรือทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลอื่นใด (ข) จะเป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ (ค) ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ หรือ (ง) คุณภาพของอาหาร บริการอื่นใด ข้อมูลหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณซื้อหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์มจะ เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ ทั้งนี้ บริการที่ให้แก่คุณนั้นเป็นบริการที่มีให้ "ตามสภาพ" และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ เราไม่รับรองในเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมด ไม่มีการรับรองและการรับประกัน รวมถึงไม่มีการรับประกันโดยนัยใดๆ เกี่ยวกับการค้าขายพาณิชย์หรือต่อความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือต่อการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใด 


11.2   หากใช้บังคับ การดำเนินการของ Shopee ในฐานะตัวแทนเรียกเก็บเงินเป็นเพียงการดำเนินการจัดการตามระบบและโดยลักษณะสภาพของบริการเท่านั้น Shopee ไม่มีหน้าที่ในการดูแลระมัดระวังหรือหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายใดๆ ต่อคุณ

 

12.    ความรับผิดของคุณ

12.1   คุณมีหน้าที่รับผิดชอบเพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์ในการตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มในการให้บริการจัดส่งอาหาร และคุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดเพียงผู้เดียวต่อความสูญหาย และ/หรือ การเรียกร้อง ที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการจัดส่งอาหาร ไม่ว่าโดยคุณหรือบุคคลอื่นในลักษณะที่ขัดต่อเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการป้องกันการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การกระทำทางอาชญกรรม การฉ้อโกง ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การหลอกลวงทางอินเตอร์น็ต และ/หรือ การหลอกลวงใดๆ) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่เรา สาธารณะ และ/หรือบุคคลอื่น หรือที่อาจทำให้ชื่อเสียงของเราเสียหาย


12.2   คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะปกป้อง ชดใช้ ปลดเปลื้อง Shopee และบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน  จากภาระผูกพัน ผลการกระทำ ความสูญหาย ไม่ว่าอย่างร้ายแรงหรือไม่ เพื่อให้พ้นจากการเรียกร้องในรูปแบบใดๆ ทั้งหมด ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายตามสมควร) การดำเนินคดี ความรับผิดทางกฎหมาย หรือการดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ว่าในทางแพ่งหรือความเสียหายอาญาที่เกิดกับคุณ อันอาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ:


ก. การที่คุณฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ;


ข. การให้บริการจัดส่งอาหารของคุณ;


ค. การใช้บริการของ Shopee ของคุณ;


ง. ภาระภาษี คำสั่ง และ/หรือ ค่าปรับที่เรียกเก็บจากคุณ และ/หรือจากเรา หรือบริษัทในเครือของเรา อันเกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณที่เกิดขึ้นจากการให้บริการจัดส่งอาหาร หรือที่เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดพลาดหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของคุณ;


จ. การเรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ ที่ระบุและ/หรืออาศัยเหตุว่าคุณเป็นพนักงานลูกจ้าง คนงาน ตัวแทน หรือผู้แทน ของเราหรือบริษัทในเครือ  การเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลอื่น นิติบุคคลอื่น หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ  ที่อาศัยมูลเหตุจากความสัมพันธ์ในการจ้างงาน ตัวแทน หรือผู้แทน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มูลเหตุที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้าง การว่าจ้าง เงินบำนาญ และ/หรือ หน้าที่การจ่ายเงินอื่นใดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้;


ฉ. การตีความผิดพลาด และ/หรือการไม่ตกลงด้วยกับค่าบริการจัดส่งอาหาร ค่าบริการลูกค้า ค่าธรรมเนียมบริการ Shopee และ/หรือการชำระเงินสำหรับกิจกรรมโปรโมชั่นตามที่กำหนดไว้สำหรับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้นและภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ Shopee อาจทำการปรับเปลี่ยนและรวมถึงการหักเงินใน บัญชีเงินรับของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

 

13.    ความล่าช้าของอินเตอร์เน็ต

บริการของ SHOPEE และ/หรือ แพลตฟอร์ม อาจให้บริการภายใต้ข้อจำกัด ความล่าช้า และปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อินเตอร์เน็ต และการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ที่คุณหรือลูกค้าใช้ในการติดต่อที่อาจไม่สามารถติดต่อได้  อยู่นอกระยะการสื่อสารจากปกติ การปิดเครื่อง หรือการไม่ทำงานของเครื่อง SHOPEE ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การดำเนินการจัดส่งไม่สำเร็จ ความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากปัญหาเหล่านั้น     

 

14.    ข้อจำกัดความรับผิด

14.1   เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  และภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ การเรียกร้องใดๆ จากคุณต่อ SHOPEE จะจำกัดเพียงเท่ากับจำนวนยอดรวมของเงินทั้งหมดที่คุณได้ชำระ และ/หรือที่ถึงกำหนดชำระแก่คุณในการใช้บริการของ SHOPEE ในระหว่างเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องนั้น SHOPEE และผู้อนุญาตให้สิทธิของตน ไม่จำต้องรับผิดใดๆ ต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บ ที่อาจเกิดกับหรือที่นำมาซึ่ง คุณหรือลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:


14.1.1    ความสูญหาย ความเสียหาย หรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือไม่ว่าในทางใดที่เกี่ยวข้องกับ บริการของ SHOPEE และ/หรือ แพลตฟอร์ม;


14.1.2    การใช้หรือไม่สามารถใช้ บริการของ SHOPEE และ/หรือซอฟท์แวร์; หรือ


14.1.3    เป็นผลเนื่องมาจาก ความสัมพันธ์หรือธุรกรรม ระหว่างคุณและลูกค้า ร้านค้า ผู้โฆษณาและ/หรือผู้สนับสนุน ผู้ซึ่งโฆษณาของตนปรากฎบนแพลตฟอร์มหรือถูกอ้างอิงโดยบริการของ SHOPEE และ/หรือ ซอฟท์แวร์ แม้ว่า SHOPEE และ/หรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเราจะได้บอกกล่าวถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นหรือไม่


14.2   SHOPEE ไม่รับประกันหรือรับรองว่าตนสามารถเข้าถึงหรือควบคุม ความเหมาะสม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสามารถ การเคลื่อนย้าย หรือตำแหน่งที่อยู่ของลูกค้า และ คุณตกลงสละสิทธิโดยชัดแจ้งและปลดเปลื้อง SHOPEE จากความรับผิด การเรียกร้อง หรือความเสียหายใดๆ ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นจาก หรือไม่ว่าในทางใด เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือร้านค้า


14.3   SHOPEE ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อพิพาท หรือการเจรจาในข้อพิพาทใดๆ ระหว่าง คุณ และลูกค้าหรือร้านค้า

 

15.    การบอกกล่าว

การบอกกล่าวและติดต่อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่ง ทางแพลตฟอร์ม ไปรษณีย์ลงทะเบียน อีเมลล์ หรือผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (“หนังสือการบอกกล่าว”) เราอาจส่งหนังสือบอกกล่าวถึงคุณผ่านวิธีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์ม (Push Notification/PN) หรือส่งข้อความทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ให้ไว้หรือที่เชื่อมโยงกับบริการของ Shopee หรือแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และจะถือว่าคุณได้รับแจ้งการบอกกล่าวจากเราในเวลาที่มีการส่งเกิดขึ้น หากหนังสือบอกกล่าวใดๆ ที่จัดส่งถึงคุณทาง (ก) ไปรษณีย์ลงทะเบียนจะถือว่าคุณได้รับภายในเจ็ด 7 วันหลังจากวันที่จัดส่ง (ข) ทางอีเมลล์ การแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์ม (Push Notification/PN) หรือส่งข้อความทาง SMS จะถือว่าคุณได้รับทันที ณ เวลาส่ง

 

16.    การโอนสิทธิ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง คุณไม่สามารถโอนสิทธิใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงฉบับที่อาจแก้ไขเป็นครั้งคราวในภายหลัง ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shopee และการโอนสิทธิดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม Shopee อาจโอนสิทธิใดๆ ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

 

17.    การระงับข้อพิพาท

เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักกฏหมายขัดกัน หากมีกรณีความขัดแย้ง ข้อพิพาท การเรียกร้อง หรือข้อแตกต่างไม่ว่าลักษณะใด (“ข้อพิพาท”) อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ หรือเกี่ยวข้องกับ Shopee ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้มีการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย ตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ ที เอช เอ ซี ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ ( “กฎ THAC”) ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการโดยให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งถือว่าได้รวมเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ โดยจะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ท่านและภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย

 

18.    ข้อกำหนดทั่วไป

18.1   ไม่มีข้อกำหนดใดใน เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ จะถือเป็นการเข้าเป็นหุ้นส่วน การลงทุนร่วม หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวการกับตัวแทน ระหว่างคุณ และ Shopee และไม่มีข้อตกลงใดอนุญาตให้คุณก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดใดๆ ในนามของ Shopee


18.2   หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ และจะไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมายและการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นของเงื่อนไขการให้บริการนี้


18.3   ในกรณีที่ Shopee ไม่ได้บังคับตามสิทธิหรือข้อกำหนดใดของเงื่อนไขการให้บริการนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือตัดสิทธิบังคับในข้อกำหนดดังกล่าวในภายหลัง


18.4   ข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจที่สมบูรณ์ของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร บริการของ Shopee และแพลตฟอร์ม และให้ใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว


18.5   เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณตกลงว่า Shopee อาจดำเนินการตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าว:


ก. ปรับเปลี่ยน ระงับหรือยกเลิก การใช้งานหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ และ/หรือการมีอยู่ของอาหารหรือบริการอื่นใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่คุณฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ;


ข. ปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลง นโยบายหรือข้อกำหนดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงื่อนไขการให้บริการนี้ นโยบายของ Shopee และจรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่; และต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณจากการระงับหรือยกเลิกดังกล่าว


18.6   เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่ได้ให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ยกเว้นผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการชดเชยความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในนี้

 


 

ฉบับวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2565

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
ใช่
ไม่