สวัสดี มีอะไรให้ช่วยหรือไม่

ShopeeFood คืออะไร?

การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

บัญชีของฉันและการตั้งค่า

อุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

การใช้งานวอลเล็ท

ค่าตอบแทนและโบนัส

ระเบียบการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ปัญหาการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ช่องทางติดต่อ ShopeeFood

เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership

Shopee Brand Membership เป็นโปรแกรมสำหรับสมาชิกบนแพลตฟอร์ม Shopee โดยผู้ซื้อที่ได้ลงทะเบียนกับ Shopee จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership นี้ จากผู้ขายที่ Shopee ได้เลือกสรรมาอย่างดีให้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ (ต่อไปนี้ จะเรียกผู้ขายนี้ว่า “Shopee Brand Membership Sellers”และจะเรียกผู้ซื้อนี้ว่า “Shopee Brand Membership Sellers Buyers”) หากคุณเป็น Shopee Brand Membership Sellers Buyers ถือว่าคุณได้ตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership นี้เมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee Brand Membership Sellers และในทำนองเดียวกัน หากคุณเป็น Shopee Brand Membership Sellers ถือว่าคุณได้ตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership นี้ หากคุณยังคงเข้าร่วมโปรแกรม Shopee Brand Membership นี้อยู่ต่อไป โดยที่ เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership นี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายอื่นๆ ของ Shopee ซึ่งเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เงื่อนไขการบริการและนโยบายดังกล่าว – กรุณาอ่าน เงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายของ Shopee อื่นๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคุณ ทั้งนี้คำนิยามใดที่ใช้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership ฉบับนี้โดยไม่ได้กำหนดความหมายไว้ในนี้ จะมีความหมายเดียวกันกับคำนิยามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือ นโยบายของ Shopee ที่ใช้บังคับอยู่ ทั้งนี้ Shopee อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership ฉบับนี้ ได้ตามดุลยพินิจของตนเองตามข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของ Shopee


โดยการตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Brand Membership นี้ ถือว่า Shopee Brand Membership Sellers Buyers ตกลงยินยอมให้ทำการเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในการลงทะเบียน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดย Shopee Brand Membership Sellers ผู้ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อการให้สิทธิประโยชน์ Shopee Brand Membership ทั้งนี้ Shopee Brand Membership Sellers ตกลงว่าจะเก็บรวบรวม ประมวลผล เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามข้อบังคับและกฎหมายที่ใช้บังคับตลอดเวลา โดย Shopee Brand Membership Sellers Buyers และ Shopee Brand Membership Sellers รับรู้และตกลงว่า ไม่ว่ากรณีใดๆ Shopee ไม่ต้องรับผิดต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดหรือมิชอบของ Shopee Brand Membership Sellers


1.  แต่ละโปรแกรม Shopee Brand Membership เป็นการกำหนดขึ้นโดยเฉพาะและเสนอโดย Shopee Brand Membership Seller แต่ละราย ซึ่งรววมการกำหนดระดับสมาชิก (tiers) รายการรางวัล (reward structures) ยอดการซื้อสินค้าขั้นต่ำ (minimum spending thresholds) และเงื่อนไขโปรแกรม ซึ่งการกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามดุลพินิจของ Shopee Brand Membership Seller นั้นเอง กล่าวคือ โปรแกรม Shopee Brand Membership แต่ละโปรแกรมนั้นเป็นการจัดให้มีขึ้นโดยแยกต่างหากจากกัน ทั้งในส่วนรายละเอียดโปรแกรมและ/หรือการเป็นสมาชิกในแต่ละโปรแกรม ซึ่งจะบริหารจัดการโดย Shopee


2. Shopee Brand Membership Buyers อาจมีสิทธิได้รับคะแนนสะสมสำหรับสมาชิก (“คะแนนสมาชิก”) เพื่อสำหรับใช้กับ Shopee Brand Membership Sellers โดยการทำคำสั่งซื้อสินค้าให้สำเร็จจาก Shopee Brand Membership Sellers โดยผ่านการลงทะเบียนรับโบนัส (bonuses) และรายการส่งเสริมการขาย (promotions) (ซึ่งจะพิจารณาโดย Shopee Brand Membership Seller) ทั้งนี้ กรณี การขอคืนสินค้า การขอคืนเงินค่าสินค้า และการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าใดๆ จะไม่มีสิทธิได้รับคะแนนสมาชิก


3. คะแนนสมาชิกจะสามารถใช้เพื่อรับรางวัลที่เสนอให้โดย Shopee Brand Membership Seller ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น คะแนนสมาชิกไม่สามารถใช้ร่วมกันระหว่าง Shopee Brand Membership Sellers อื่นๆ ได้ คะแนนสมาชิกไม่สามารถใช้เพื่อแลกหรือขอเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถจำหน่าย แลกเปลี่ยน หรือโอนไปซึ่งมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้


4. Shopee สงวนสิทธิ์ที่จะยึดถือ คะแนนสมาชิก ไว้จนกว่าธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นโดย Shopee Brand Membership Buyer สำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วบนแพลตฟอร์ม Shopee


5. คะแนนสมาชิก มีอายุ 12 เดือนนับจากวันที่ออกให้ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย Shopee


6. คะแนนสมาชิก ไม่สามารถโอนให้แก่กันระหว่าง Shopee Brand Membership Buyers ได้ และสามารถใช้ได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น


7. รูปแบบรางวัลที่จัดเสนอให้มีขึ้นโดย Shopee Brand Membership Seller ใด จะเป็นไปตามดุลพินิจของ Shopee Brand Membership Seller นั้น ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์ ของขวัญ วอทเชอร์ (vouchers) คะแนนและการเพิ่มคะแนน


8. Shopee จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่ไม่อาจคาดหมายใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือการยกเลิก คะแนนสมาชิก หรือ รางวัล ซึ่งรวมถึงจะไม่รับผิดชอบต่อการให้สิ่งทดแทนหรือการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว


9. Shopee อาจระงับการคำนวณและการสะสมของคะแนนสมาชิกเพื่อแก้ไขการคิดคำนวณที่ผิดพลาด หรือ การปรับปรุงการคิดคำนวณใหม่ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่จำต้องแจ้งหรือบอกกล่าวเหตุผลให้ทราบ


10. การใช้คะแนนสมาชิกในลักษณะที่เป็นการฉ้อโกง ไม่ถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่สุจริต เกี่ยวกับโปรแกรม Shopee Brand Membership จะส่งผลให้คะแนนสมาชิกที่สะสมไว้ของคุณถูกยึด และรวมถึงการลดระดับหรือการยกเลิกระดับการเป็นสมาชิกของคุณ หรือ ยกเลิกการใช้งานบัญชี Shopee ของคุณ


11. Shopee Brand Membership Buyers อาจยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา ซึ่งหลังนั้น Shopee Brand Membership Buyer จะสูญเสียระดับสมาชิกของคุณและคะแนนสะสมทั้งหมด นอกจากนี้ Shopee Brand Membership Buyer จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสำหรับแบรนด์ หาก Shopee Brand Membership Buyer ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของแบรนด์เดิมอีกครั้งในภายหลัง คุณจะสูญเสียระดับของการเป็นสมาชิกเดิมและ Shopee Brand Membership Buyer จะต้องเริ่มต้นการเป็นสมาชิกจากระดับสมาชิกทั่วไป (basic membership tier) รวมถึงโบนัส (bonuses) จากการลงทะเบียนรับโบนัส (bonuses) จะไม่สามารถใช้ได้สำหรับการลงทะเบียนซ้ำ 


12. Shopee Brand Membership Buyers สามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เป็นปัจจุบันได้ ณ ขณะลงทะเบียนสำหรับโปรแกรม Shopee Brand Membership อื่นในครั้งถัดไป (ในกรณีเช่นนี้ ข้อมูลของ Shopee Brand Membership Buyers จะถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสำหรับการเป็นสมาชิกในโปรแกรมอื่นทั้งหมดที่ Shopee Brand Membership Buyer ได้ลงทะเบียนไว้) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ Shopee Brand Membership Buyer นี้จะไม่ถูกเชื่อมต่อกับข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้หลัก


13. โดยดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์:

 1. ยกเลิก หรือ ปรับเปลี่ยน โปรแกรม Shopee Brand Membership;
 2. ยกเลิก ปรับปรุง และ/หรือ คำนวณใหม่ คะแนนสมาชิกที่คุณได้รับ;
 3. เปลี่ยนแปลง หรือ ทดแทน รางวัล เป็นรางวัลอย่างอื่นที่มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน;
 4. เปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนสมาชิกที่สามารถได้รับจากธุรกรรมที่มีสิทธิได้คะแนนสมาชิก;
 5. ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและสิทธิในการได้รับคะแนนสมาชิก;
 6. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่มีสิทธิได้รับคะแนนสมาชิก;
 7. ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดคำนวณจำนวนคะแนนสมาชิกที่จะให้;
 8. ยึดหรือระงับการให้คะแนนสมาชิกแก่คุณ;
 9. ปรับเปลี่ยนคะแนนสมาชิกหรือเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการเพิ่มของระดับสมาชิกและการต่ออายุการเป็นสมาชิก;
 10. เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับ ระดับสมาชิกใดๆ; และ/หรือ
 11. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดการใช้คะแนนสมาชิกโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า


 ฉบับปรับปรุงล่าสุดวันที่ 18 มิถุนายน 2564

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
ใช่
ไม่