สวัสดี มีอะไรให้ช่วยหรือไม่

ShopeeFood คืออะไร?

การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

บัญชีของฉันและการตั้งค่า

อุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

การใช้งานวอลเล็ท

ค่าตอบแทนและโบนัส

ระเบียบการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ปัญหาการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ช่องทางติดต่อ ShopeeFood

เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall

ขอต้อนรับสู่ Shopee Mall ซึ่ง Shopee Mall นี้เป็นบริการเสริมที่ให้บริการโดย Shopee โดยที่ ผู้ซื้อที่ได้ลงทะเบียนกับ Shopee สามารถได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ (“เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall”) เมื่อท่านได้ซื้อสินค้า Mall (ตามคำนิยามด้านล่างนี้) ใน Shopee Mall จากผู้ขายที่ได้เข้าร่วม Shopee Mall ซึ่ง Shopee ได้คัดสรรมาแล้วอย่างดี (ในกรณีนี้ ผู้ขายจะเรียกว่า “Mall Seller” ส่วนผู้ซื้อจะเรียกว่า “Mall Buyer”) หากคุณเป็น Mall Buyer และเมื่อคุณได้ทำการสั่งซื้อสินค้าจาก Shopee Mall แล้ว ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของ เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ และในทำนองเดียวกันหากคุณเป็น Mall Seller การที่คุณเข้าร่วมขายสินค้าใน Shopee Mall นี้อยู่ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมและตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ โดยที่ เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจากเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายอื่นของ Shopee และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายของ Shopee –กรุณาอ่านเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายของช้อปปี้ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน ทั้งนี้ คำนิยามใดๆ ที่ใช้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall ฉบับนี้โดยไม่ได้กำหนดความหมายไว้ในนี้ ให้มีความหมายเช่นเดียวกันกับคำนิยามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการและ/หรือนโยบายของ Shopee ที่ใช้บังคับ โดย Shopee อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall ฉบับนี้ได้ตามที่ Shopee เห็นสมควรตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ

1.    นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าของ Shopee Mall

1.1  Mall Buyer สามารถร้องขอคืนเงินและ/หรือสินค้าที่ได้ซื้อใน Shopee Mall ได้ (“สินค้า Mall”) โดยการกรอกคำร้องขอคืนเงินหรือคืนสินค้าและคืนสินค้า Mall ตามเงื่อนไขที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ ภายในสิบห้า (15) วันปฏิทิน นับจากวันที่สินค้า Mall นั้นได้ถูกจัดส่งให้แก่ Mall Buyer แล้ว (“ระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”) และโดยปกติแล้ววันดังกล่าวจะนับจากวันที่ Mall Buyer ได้รับสินค้า Mall อย่างไรก็ตามหาก Mall Buyer ไม่ได้รับสินค้า Mall ดังกล่าวเนื่องจาก Mall Buyer ไม่ได้อยู่ที่สถานที่จัดส่ง หรือ Mall Buyer ได้ระบุรายละเอียดที่อยู่จัดส่งไม่ชัดเจน ให้นับจากวันที่ได้มีการติดต่อพยายามจัดส่งสินค้าเป็นวันแรก

1.2  Mall Buyer จะต้องดำเนินการส่งสินค้า Mall ไปยังสถานที่ที่ Shopee กำหนดภายในสาม (3) วันปฏิทินหลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและไม่ว่าในกรณีใดจะต้องส่งภายในระยะเวลาไม่เกินไปกว่าระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ สินค้า Mall ที่ถูกส่งคืนทุกชิ้นจะต้องถูกส่งคืนโดยผู้ส่งที่ Shopee กำหนด ภายในระยะเวลาไม่เกินไปกว่าระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข้างต้น

1.3  Shopee จะเป็นผู้อนุมัติคำร้องขอคืนเงินและการคืนสินค้าของคุณโดยดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียวภายหลังจากที่ได้ทำการตรวจคำร้องของคืนเงิน/คืนสินค้าที่สมบูรณ์ของคุณ และตรวจสอบสภาพของสินค้า Mall ที่ได้ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว โดย Mall Buyer รับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ Shopee มีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด รวมถึงรับรองและตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนิการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ Shopee หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ Shopee จากการพิจารณาดังกล่าว ทั้งนี้ สินค้า Mall ที่ถูกส่งคืนจะต้องมีสภาพอย่างน้อยดังนี้

 1. เป็นสินค้าที่ยังไม่ผ่านการเปิดใช้งาน
 2. มีสภาพครบถ้วนสมบูรณ์และมีส่วนประกอบทุกชิ้นครบตามที่ได้สั่งซื้อ
 3. สินค้าจะต้องถูกเก็บที่อยู่ในหีบห่อของเดิมและมีป้ายราคาติดอยู่


ในกรณีที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพสินค้าที่ถูกส่งคืนสำหรับสินค้า Mall รายการใด Shopee จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ SMS หรืออีเมลล์ ทั้งนี้ เงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืนของสินค้า Mall นี้ จะเรียกว่า “ข้อกำหนดสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน”

1.4   โปรดทราบว่าสินค้า Mall บางประเภทอาจไม่อยู่ภายใต้ นโยบายการคืนเงินและสินค้าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ ซึ่งรวมถึง

 1. สินค้าดิจิตอล เช่น บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ สินค้าที่ใช้ในการอัดเสียงหรือภาพเคลื่อนไหว หรือซอฟแวร์;
 2. สินค้าที่เน่าเปื่อยได้ง่ายหรือย่อยสลายหรือสิ้นสภาพได้อย่างรวดเร็ว เช่น สินค้าของชำ; และ
 3. สินค้าที่ไม่เหมาะสมที่จะคืนโดยคำนึงถึงการป้องกันเรื่องสุขภาพหรือความสะอาด เช่น เครื่องสำอาง ชุดว่ายน้ำ หรือชุดชั้นใน

ในกรณีที่ สินค้า Mall ประเภทใดไม่อยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ Shopee จะพยายามอย่างเหมาะสมในการแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยการบอกกล่าวแก่ Mall Buyer อย่างไรก็ตาม นโยบายของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าว และรวมถึง สินค้า Mall บางประเภทอาจถูกยกเว้นจากนโยบายนี้ภายหลังจากที่ Mall Buyer ได้ซื้อสินค้าประเภทดังกล่าวไปแล้ว ทั้งนี้ สินค้า Mall ที่ได้ถูกยกเว้นโดยจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ จะเรียกว่า “สินค้าที่ถูกยกเว้น”

1.5   Shopee สงวนสิทธิในการ (ก) เพิ่มหรือแก้ไขรายการของสินค้าที่ถูกยกเว้น และ/หรือ ข้อกำหนดสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน และ (ข) แก้ไข ยกเลิก หรือระงับ นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall (รวมถึงระยะเวลาของ ระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) แล้วแต่กรณี ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว

1.6  ภายใต้ดุลยพินิจของ Shopee แต่เพียงผู้เดียว Shopee อาจปฏิเสธไม่ยอมรับสินค้า Mall ที่ถูกส่งคืน (และรวมถึงคำร้องที่เกี่ยวข้องสำหรับการขอคืนเงินและคืนสินค้าที่เกี่ยวข้อง) ในกรณีที่

 1. เป็นสินค้าที่ถูกยกเว้น
 2. เป็นสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน หรือ
 3. สินค้า Mall ได้ถูกส่งคืนโดยไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ข้างต้น


โปรดทราบว่าการพิจารณาของ Shopee จะเป็นไปตามบรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ทำการพิจารณานั้น (ซึ่งรวมถึง รายการของสินค้าที่ถูกยกเว้น ข้อกำหนดสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน และระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1.5 ข้างต้นนี้ โดยที่รายการของสินค้าที่ถูกยกเว้น ข้อกำหนดสภาพของสินค้าที่ถูกส่งคืน และระยะเวลาคืนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจาก เงื่อนไขเหล่านั้นมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่ Mall Buyer ได้ยื่นคำร้องร้องขอคืนเงิน/คืนสินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือได้ทำการส่งสินค้า Mall คืน


หาก Shopee ปฏิเสธคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้า Shopee จะดำเนินการจัดส่งสินค้า Mall ดังกล่าวคืนไปยังที่อยู่ของ Mall Buyer ที่ได้จัดส่งสินค้า Mall ไปก่อนหน้านี้ และ Shopee มีสิทธิในการเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ จาก Mall Buyer อันที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งสินค้า Mall ดังกล่าว 

1.7  Shopee สงวนสิทธิในการยกเลิกการใช้งาน Shopee Mall ของผู้ใช้ หากเราสงสัยว่าได้มีการใช้นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall อย่างไม่ถูกต้อง และในกรณีที่ Shopee เห็นสมควร Shopee อาจเรียกค่าสินไหมทดแทน (รวมถึง การเรียกชดใช้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างถูกต้องดังกล่าว)

1.8  นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า สำหรับสินค้า Mall ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ เป็นข้อกำหนดที่เพิ่มเติมจาก นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้าทั่วไปตามที่ระบุไว้ใน นโยบายการคืนเงินและสินค้า ในกรณีที่มีข้อกำหนดใดที่ขัดแย้ง ให้ข้อกำหนดในนโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ มีผลบังคับใช้เหนือกว่าสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สินค้า Mall

2.    ข้อกำหนดและเงื่อนไข Mall Seller

2.1  หากคุณเป็น Mall Seller คุณจะต้องได้รับการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shopee เกี่ยวกับการที่คุณได้รับเลือกให้เข้าร่วม Shopee Mall หากคุณไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วม Shopee Mall อีกต่อไปไม่ว่าในเวลาใดๆ โปรดแจ้ง Shopee เป็นลายลักษณ์อักษร มิเช่นนั้นจะถือว่าคุณได้เลือกที่จะเข้าร่วม Shopee Mall นี้ต่อไปและคุณได้ให้ความยินยอมและตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ตามที่กำหนดไว้ใน เงื่อนไขการให้บริการ Shopee Mall นี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ และภายใต้ดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว Shopee อาจระงับหรือถอน Mall Seller ใดๆ ออกจากโปรแกรม Shopee Mall นี้  

2.2  Mall Seller แต่ละราย ให้คำรับรองว่า สินค้า Mall ที่ได้เสนอขายใน Shopee Mall และที่ได้จัดส่งให้ Mall Buyer นั้น (ก) ถูกต้องเป็นไปตาม (i) กฎหมายที่ใช้บังคับ และ (ii) รายละเอียดสินค้าที่ได้ระบุไว้ (และได้แสดงให้แก่ Mall Buyer ทราบ) บนเว็บไซต์ รวมถึง การให้คำรับรองและการรับประกันสินค้า รายละเอียดสินค้า แบบแผนภาพ ตัวอย่าง เกณฑ์การใช้งานและคุณภาพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขลักษณะ และ (ข) ไม่มีข้อชำรุดบกพร่อง โดย Mall Seller แต่ละรายเข้าใจและตกลงว่าตนจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความชำรุดบกพร่องในสินค้า หรือในการเรียกคืนสินค้าโดยภาครัฐหรือเอกชน ของสินค้า Mall ใดๆ และจะรับผิดชดใช้เยียวยา Shopee จากความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับเหตุดังกล่าว

2.3  หากพบว่า Mall Seller รายใดได้เสนอขายหรือขาย สินค้า Mall ใดๆ ใน Shopee Mall อันเป็นสินค้าที่ถูกจำกัดตามที่กำหดนไว้ใน นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด Shopee สงวนสิทธิในการเพิกถอนสินค้า Mall ออกจาก Shopee Mall และคืนค่าสินค้า (รวมถึงปรับเปลี่ยนจำนวนใดๆ) ให้แก่ Mall Buyer ที่ได้ซื้อสินค้า Mall ดัวกล่าว (แม้ว่าทาง Mall Buyer ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 1 ข้างต้นนี้) ซึ่งในกรณีดังกล่าว Mall Seller ตกลงที่จะชดเชยเงินจำนวนที่ได้คืนไปแล้วให้แก่ Shopee (รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด) และอนุญาตให้ Shopee หักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินที่ Shopee จะต้องนำส่งแก่ Mall Seller หรือให้ดำเนินการอื่นใดตามดุลยพินิจของ ShopeeShopee สงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของตนเพียงผู้เดียว ในการเพิกถอนสินค้า Mall นั้นออกจาก Shopee Mall และคืนเงินค่าสินค้า (รวมถึงปรับเปลี่ยนจำนวนใดๆ) ให้แก่ Mall Buyer ที่ได้ซื้อสินค้า Mall ดังกล่าว (แม้ว่าทาง Mall Buyer ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ข้างต้นนี้) ซึ่งในกรณีดังกล่าว Mall Seller ตกลงที่จะชดใช้เงินค่าสินค้าตามจำนวนเงินที่ได้คืนไปดังกล่าวให้แก่ Shopee (รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอื่นใด) และอนุญาตให้ Shopee หักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินที่ Shopee จะต้องนำส่งให้แก่ Mall Seller หรือ ให้ดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรภายใต้ดุลยพินิจของ Shopee

2.4  การพิจารณาของ Shopee ในการอนุมัติคืนเงินหรือคืนสินค้า Mall รายการใดตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ข้างต้น จะมีผลผูกพัน Mall Seller ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ Mall Seller ตกลงที่จะปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นต่อการคืนเงินหรือคืนสินค้าตามคำร้องของ Mall Buyer ใดๆ ตามที่ Shopee ได้พิจารณาอนุมัติ

Mall Seller ตกลงและยอมรับว่า Shopee มีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการส่งสินค้า Mall คืนรวมถึงหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินที่ Shopee จะต้องนำส่งแก่ Mall Seller

2.5  ในกรณีที่ Shopee ได้พิจารณาอนุมัติคืนเงินหรือสินค้าสำหรับสินค้า Mall รายการใด Shopee จะทำการจัดส่งสินค้า Mall ดังกล่าวคืนไปยังที่อยู่ที่ Mall Seller ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้แจ้งไว้เป็นลายลักษน์อักษรเพื่อสิ้นสุดกระบวนการการคืนเงินและคืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก Mall Seller นั้น ตราบใดที่ที่อยู่ดังกล่าวนั้นอยู่ภายในประเทศที่ซึ่ง สินค้า Mall ที่เกี่ยวข้องนั้นได้ลงรายการขายไว้บนเว็บไซต์ (“ที่อยู่ภายในประเทศ”) หาก Mall Seller ไม่ได้แจ้งที่อยู่ภายในประเทศสำหรับการจัดส่งสินค้า Mall ที่ถูกส่งคืน หรือไม่สามารถรับสินค้า Mall ที่ถูกส่งคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามที่ Shopee เห็นสมควร) Shopee สงวนสิทธิที่จะกำจัดสินค้า Mall ดังกล่าวนั้นด้วยวิธีการใดๆ ตามที่ Shopee เห็นสมควร และถือว่า Mall Seller นั้นได้สละสิทธิทั้งหมดในสินค้า Mall ดังกล่าวนั้นแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ Mall Seller ไม่ได้รับสินค้า Mall ที่ถูกส่งคืนดังกล่าว คุณจะต้องบอกกล่าวให้ Shopee ทราบภายใน เจ็ด (7) วัน หลังจากที่ได้รับการบอกกล่าวถึงการจัดส่งสินค้าคืน (“ระยะเวลาบอกกล่าว”) การไม่แจ้งให้ Shopee ทราบภายในระยะเวลาบอกกล่าวนั้น ถือเป็นหลักฐานที่เพียงพอที่ถือว่าการจัดส่งคืนสินค้า Mall นั้น เสร็จสมบูรณ์ โดยที่ Mall Seller ได้ยอมรับการจัดส่งคืนนั้นแล้ว และ Mall Seller ตกลงจะไม่เรียกร้อง หรือตั้งข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับสินค้า Mall นั้น 


2.6 โดยไม่คำถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น และภายใต้ดุลพินิจโดยสมบูรณ์ของตนแต่เพียงผู้เดียว Shopee อาจพิจารณาให้สินค้า Mall รายการใดที่ได้รับอนุมัติคืนเงินหรือสินค้าแล้วไม่ต้องถูกจัดส่งคืนไปยัง Mall Seller และถือว่า Mall Seller นั้นได้สละสิทธิทั้งหมดในสินค้า Mall ดังกล่าวนั้นแล้ว


2.7   ในกรณีที่ Shopee ได้พิจารณาปฏิเสธคำร้องขอคืนเงินและคืนสินค้า โดยที่ Shopee ได้รับสินค้า Mall นั้นแล้ว Shopee จะทำการจัดส่งสินค้า  Mall ดังกล่าวนั้นคืนไปยังที่อยู่ของ Mall Buyer ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6 ข้างต้น


2.8 ในกรณีที่ Shopee ได้พิจารณาอนุมัติคืนเงินหรือสินค้า Mall Seller อาจอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นโดยติดต่อมายัง Shopee พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานประกอบการอุทธรณ์นั้น หาก Shopee ยอมรับการอุทธรณ์ของ Mall Seller เราจะคืนเงินค่าซื้อผลิตภัณฑ์ของ Mall Buyer (Mall Buyer's Purchase Monies) จำนวนทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ Mall Seller โดย Mall Seller รับทราบและตกลงว่าผลการพิจารณาของ Shopee มีผลผูกพัน โดยถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด อีกทั้งยังรับรองและตกลงว่าคุณจะไม่ดำเนิการทางคดีหรือยื่นข้อเรียกร้องใดๆ ต่อ Shopee หรือต่อบริษัทในกลุ่มของ Shopee จากการพิจารณาดังกล่าว

3.    นโยบายสินค้าแท้ 100% ของ Shopee Mall

3.1  สินค้าที่ลงไว้เพื่อขายโดย Mall Seller จะต้องเป็นสินค้าของแท้ 100%

3.2  ห้ามลงรายการขายสินค้าปลอมแปลงใน Shopee Mall โดยคำว่า “สินค้าปลอมแปลง” รวมถึงสินค้าที่ได้ทำขึ้นโดยการลอกเลียนแบบสินค้าของแบรนด์ที่มีอยู่โดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือฉ้อโกง และอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

 1. สินค้าที่ละเมิดกฎหมายของประเทศที่สินค้านั้นได้ถูกวางจำหน่าย
 2. สินค้าที่เป็นของปลอมหรือลอกเลียนแบบสินค้าทางการใดๆ ที่มีอยู่
 3. สินค้าที่ไม่เคยได้ทำการผลิตโดยแบรนด์ใดๆ
 4. สินค้าที่มีราคาต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปอย่างชัดเจน
 5. สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าแสดงอยู่บนผลิตภัณฑ์ หีบห่อหรือตำแหน่งอื่นใดของสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 6. สินค้าที่มีการออกแบบโดยเฉพาะเจาะจง (เช่น ตัวละครหรือรูปแบบสีสันของการ์ตูน) ที่ได้รับความคุ้มครองโดยเครื่องหมายการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 7. สินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับสินค้าอื่น (เช่น สินค้าลอกเลียนแบบสินค้าที่มียี่ห้อ ไม่ว่าโดยมีหรือไม่มีการดัดแปลงโลโก้) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า
 8. สินค้าที่ไม่มีเครื่องหมายการค้าแสดงไว้บนภาพแสดงสินค้าในรายการลงขายสินค้า แต่สินค้าที่ได้ถูกจัดส่งไปนั้นมีเครื่องหมายการค้าแสดงอยู่
 9. การใช้ภาพของสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งในการลงขายสินค้า

3.3  สินค้าที่ถูกสั่งทำ (Original equipment manufacturer หรือ “OEM”) สามารถวางจำหน่ายได้ตราบที่ไม่ได้มีการแสดงโลโก้ทางการของแบรนด์ไว้ในภาพสินค้า OEM ดังกล่าว และไม่มีการอ้างถึงชื่อทางการของแบรนด์ในรายละเอียดของสินค้า 

3.4  เมื่อ Shopee ร้องขอ Mall Seller จะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าสินค้า Mall เป็นของแท้ (ตามที่ Shopee เห็นสมควร) ให้แก่ Shopee โดยพลัน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เอกสารใบแจ้งหนี้ค่าขายสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า สัญญาแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และ/หรือ เอกสารรับรองสินค้าของแท้ (“หลักฐานแสดงสินค้าของแท้”)

3.5  หาก Mall Seller ไม่สามารถนำส่งหลักฐานแสดงสินค้าของแท้ให้แก่ Shopee ได้ Mall Seller จะต้อง

(ก)  ยอมรับการขอคืนสินค้า Mall จาก Mall Buyer


(ข)  คืนเงินค่าสินค้าให้แก่ Mall Buyer ในจำนวนสองเท่าของราคาสินค้าที่ Mall Buyer ได้ชำระสำหรับสินค้า Mall หรือในกรณีที่่ Shopee ได้คืนค่าสินค้าจำนวนดังกล่าวไปให้ Mall Buyer แล้ว Mall Seller จะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ Shopee


(ค)  รับผิดชดใช้คืนให้แก่ Shopee ซึ่งค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย ความสูญเสียและความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อ Shopee (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสูญเสียด้านกู๊ดวิล – loss of goodwill) ตามที่ Shopee กำหนดภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

3.6  ภายใต้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ Shopee เห็นว่า Mall Seller ได้ละเมิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 3. นี้ Shopee อาจดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำสินค้าปลอมแปลงออกจากเว็บไซต์ การห้ามไม่ให้ลงขายหรือโฆษณาสินค้าชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และ/หรือจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชี Shopee ของ Mall Seller และ/หรือการเข้าถึง Shopee Mall ทั้งนี้ การจำกัด การระงับ หรือการยกเลิกบัญชี Shopee ของ Mall Seller ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดใดๆ ของ Mall Seller ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้แต่อย่างใด 

ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
ใช่
ไม่