สวัสดี มีอะไรให้ช่วยหรือไม่

ShopeeFood คืออะไร?

การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

บัญชีของฉันและการตั้งค่า

อุปกรณ์ของพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

การใช้งานวอลเล็ท

ค่าตอบแทนและโบนัส

ระเบียบการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ปัญหาการทำงานพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่

ช่องทางติดต่อ ShopeeFood

ข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส

ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเป็นบริการเสริมสำหรับการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมซึ่งดำเนินการและบริหารจัดการโดย บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (“ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส”) โดยหากผู้ขายมิได้แจ้งให้บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (“Shopee”) ทราบว่าผู้ขายประสงค์ที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าด้วยตนเอง (Seller’s own fleet) รวมถึงกรณีซึ่งจะเป็นไปภายใต้ข้อกำหนด นโยบาย หรือเงื่อนไขที่ Shopee กำหนดไว้ ผู้ขาย ผู้รับ (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) และผู้ซื้อรับทราบและตกลงให้บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่มีการขายผ่านไซต์ทั้งหมด ยกเว้นธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยผู้ขาย ผู้รับ และผู้ซื้อต้องผูกพันตาม ข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ฉบับนี้และข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“ข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส”) ซึ่งเป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายอื่นๆของ Shopeeกรุณาอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของท่าน ถ้อยคำใดๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ซึ่งไม่ได้กำหนดความหมายไว้ในเอกสารฉบับนี้จะมีความหมายเดียวกับถ้อยคำในเงื่อนไขการให้บริการข้อกำหนดและ/หรือนโยบายของShopee ที่มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วนที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสได้ตามดุลยพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในกรณีที่ท่านยังใช้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส หลังจากวันที่ได้มีการแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ให้ถือว่าท่านยินยอมและตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว


เพื่อมิให้มีข้อสงสัย ข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับการจัดส่งสินค้าที่มิได้ให้บริการโดย ช้อปปี้ เอ๊กซ์เพรส และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่จำต้องรับผิดใดๆ ต่อผู้ซื้อผู้รับผู้ขาย และ/หรือ บุคคลอื่นใด สำหรับความผิดหรือความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยมิได้ใช้บริการของช้อปปี้ เอ๊กซ์เพรส รวมถึงการจัดส่งสินค้าที่ดำเนินการจัดส่งโดยผู้ขายเอง (Seller’s own fleet) หรือที่ดำเนินการจัดส่งผ่านช่องทางอื่นใดที่ไม่ได้เชื่อมต่อผ่านทางไซต์


1.    สินค้าที่จัดส่งและการจัดส่ง

1.1 เมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าจากผู้ขาย สินค้าดังกล่าวจะถูกจัดส่งโดยการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ผู้ซื้อจะต้องระบุวิธีการชำระเงินและที่อยู่จัดส่งสำหรับสินค้าดังกล่าว (“คำสั่งจัดส่งสินค้า”) ผ่านไซต์  และผู้ขายมีหน้าที่ในการนำสินค้ามาส่งมอบให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ตามที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกำหนด เพื่อทำการขนส่ง (“พัสดุสินค้า”)


1.2 ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส จะให้บริการจัดส่งพัสดุสินค้าตามคำสั่งจัดส่งสินค้า โดยที่อยู่สำหรับจัดส่งพัสดุสินค้าจะต้องอยู่ภายในเขตพื้นที่จัดส่ง ตามที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกำหนดและประกาศในเว็บไซต์เป็นคราวๆ โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจแก้ไขเขตพื้นที่จัดส่งได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามดุลยพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแต่เพียงผู้เดียว


1.3 ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส จะบริหารจัดการเพื่อให้มีการส่งมอบพัสดุสินค้าตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในคำสั่งจัดส่งสินค้าโดยตรง ในกรณีที่ผู้ที่มีชื่อปรากฏในคำสั่งจัดส่งสินค้า (“ผู้รับ”) ไม่อยู่ ณ ที่อยู่จัดส่งในเวลาที่ส่งมอบ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจส่งมอบพัสดุสินค้าให้แก่ (ก) พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนหน้า หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใน ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งเป็นอาคารพาณิชย์ หรือ (ข) สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดหรือแม่บ้าน ในกรณีที่ที่อยู่จัดส่งเป็นอาคารสำหรับพักอาศัย (“ผู้รับแทน”) เมื่อได้ส่งมอบพัสดุสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะดำเนินการให้ผู้ซื้อหรือผู้รับลงนามใบส่งพัสดุสินค้าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งระบุวันที่รับ ชื่อและสถานะของผู้ซื้อหรือผู้รับ (“ใบส่งสินค้า”) และใบส่งสินค้าที่ลงนามแล้วจะถือเป็นหลักฐานอันเป็นที่ยุติว่าได้มีการจัดส่งพัสดุสินค้าแล้ว


1.4 การจัดส่งที่ไม่สำเร็จ


1.4.1 การจัดส่งที่ไม่สำเร็จอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลหลายเหตุผล เช่น


1.4.1.1 ผู้รับหรือผู้รับแทนปฏิเสธไม่ยอมรับมอบพัสดุสินค้า ไม่ลงนามในใบจัดส่ง หรือไม่ชำระเงินค่าสินค้าที่เรียกเก็บปลายทาง (ซีโอดี)


1.4.1.2 ไม่สามารถระบุตัวหรือตำแหน่งที่ตั้งของผู้รับได้โดยมีเหตุผลอันสมควร


1.4.1.3 ไม่มีบุคคลที่เหมาะสมอยู่ ณ ที่อยู่ของผู้รับเพื่อรับพัสดุสินค้า   


1.4.1.4 พัสดุสินค้าที่จัดส่งรอการดำเนินการจากผู้ขาย (ยกตัวอย่างเช่น โทรกลับเพื่อยืนยันการส่งมอบการจัดส่งถูกเลื่อนหรือรายละเอียดการจัดส่งเปลี่ยนแปลง)


1.4.2 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งพัสดุสินค้าได้ในครั้งแรก เนื่องจากไม่สามารถติดต่อผู้รับได้และ/หรือเหตุอื่นใด ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส จะพยายามจัดส่งพัสดุสินค้าอีกไม่เกิน 3 ครั้ง โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถจัดส่งได้พัสดุสินค้าจะถูกส่งกลับไปยังผู้ขาย 


1.4.3หากข้อมูลตามคำสั่งจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะระงับการจัดส่งพัสดุสินค้าไว้จนกว่าผู้ขายจะมีคำสั่งหรือติดต่อมายังช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสเพิ่มเติม โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับความล่าช้าหรือการยกเลิกการจัดส่งดังกล่าว


1.5 ในกรณีที่ผู้รับและผู้รับแทนไม่อยู่ ณ ที่อยู่จัดส่งในเวลาส่งมอบสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจดำเนินการ (แต่ไม่มีหน้าที่) แจ้งให้ผู้รับทราบถึงการจัดส่งที่ไม่สำเร็จและนำพัสดุสินค้าไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส กำหนดเพื่อให้ผู้รับมารับพัสดุสินค้าเอง โดยเป็นไปตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสและขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริการ หากไม่มีผู้มารับพัสดุสินค้าภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้ง ให้ถือว่าได้มีการจัดส่งพัสดุสินค้าโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว


1.6 พัสดุสินค้าจะไม่ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งจัดส่งสินค้า ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิในการระงับการจัดส่ง ในกรณีที่เชื่อว่าที่อยู่จัดส่งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์


1.7 โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ หรือสามารถตีความได้เป็นอย่างอื่น ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ บอกปัด ส่งคืน หรือเลื่อนการจัดส่งพัสดุสินค้าดังต่อไปนี้ (“สินค้าที่ไม่ยอมรับ")


(ก) สินค้าที่ถือเป็นหรือจัดอยู่ในประเภทวัสดุอันตราย สินค้าอันตราย สิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งที่ถูกจำกัดตามกฎหมาย ระเบียบหรือกฎของประเทศหรือกฎระหว่างประเทศ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด สารพิษ สารกัมตรังสี เป็นต้น


(ข) สินค้าที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่ขนส่ง อุปกรณ์ หรือบุคคลอื่นๆ หรือทำให้เกิดความล่าช้า หรือ


(ค) สิ่งของใดๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อและขายสินค้าบนไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งของที่ระบุไว้ในนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดของShopeeและ/หรือช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส


(ง) สินค้าที่มีมูลค่าสูง เช่น ทองคำ เพชร เงินตรา แสตมป์ เงินสด หรือตราสารที่สามารถเปลี่ยนมือได้ซึ่งมีค่าเทียบเท่ากับเงินสด เช่น หุ้น พันธบัตร และหุ้นกู้ หรือของสะสม เช่น งานศิลปะ วัตถุโบราณ เป็นต้น


(จ) จดหมาย และเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอันเป็นความลับ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน บิลเรียกเก็บเงิน สัญญา สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต เอกสารสำคัญ เป็นต้น


(ฉ) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ยาสูบและพัสดุที่ผิดกฎหมายไทย เช่น สุรา อาวุธปืน บุหรี่ไฟฟ้า ยาหรือสารเสพย์ติด เป็นต้น


(ช) แบตเตอร์รี่ทุกชนิด


(ซ) สัตว์มีชีวิตหรือซากสิ่งมีชีวิต เนื้อสัตว์ อวัยวะ หรือชิ้นส่วนสิ่งมีชีวิต


(ฌ) สินค้าซึ่งไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมหรือเพียงพอ เช่น สินค้าที่ไม่ใส่บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ห่อไม่แน่น บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ที่บอบบาง 


(ญ)สินค้าที่บรรจุในกล่องโฟม เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ เป็นต้น     


(ฎ) วัสดุกันกระแทกประเภท Bubble wrap     


(ฏ) พัสดุที่ขนส่งที่มีความยาว ความกว้าง และความสูงรวมกันมากกว่า 180เซนติเมตรหรือมีน้ำหนักเกิน20กิโลกรัม โดยที่Shopee Expressสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายอมรับและดำเนินการจัดส่งพัสดุดังกล่าวในลักษณะพัสดุBulkyตามเงื่อนไขของข้อ4.1.ii    


(ฐ) สินค้าที่ขนส่งที่มีมีลักษณะไม่ตรงหรือเกินไปกว่าที่ระบุไว้ในข้อ 4 “ข้อจำกัดของพัสดุสินค้าสินค้าซึ่งต้องมีใบอนุญาตหรือขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำการขนส่ง นำเข้า หรือส่งออก หรือ


(ฑ)ในกรณีที่การรับขนส่งสินค้าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นและการดำเนินธุรกิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส โดยเป็นไปตามที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกำหนดแต่เพียงผู้เดียว


1.8 ภายใต้บังคับข้อ 1.9 และโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้หรือสามารถตีความได้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คำสั่งจัดส่งสินค้านั้นเป็นคำสั่งสำหรับจัดส่งพัสดุสินค้าตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ คุณยอมรับและตกลงว่าShopee Expressสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการจัดส่งพัสดุสินค้าตามคำสั่งจัดส่งสินค้าของคุณภายใต้เงื่อนไขที่Shopee Expressจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับพัสดุสินค้าดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (“พัสดุที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้”)


(ก) อาหารและยาทุกชนิด เช่น อาหารแห้ง อาหารสด ผักผลไม้ อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง


(ข) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่น น้ำ เครื่องดื่ม น้ำมัน เจล ครีม สเปรย์เครื่องสำอาง


(ค) คูปอง บัตรกำนัล บัตรของขวัญ


(ง) พัสดุที่แตกหักง่าย เช่น กระจก เซรามิก แผงโซลาเซลล์ เป็นต้น


(จ) เอกสาร ใบเสร็จ หรือบิลเรียกเก็บเงินต่างๆ


(ฉ) พืชและต้นไม้


(ช) สินค้ามือสอง (ต้องมีเอกสารแสดงมูลค่าประกอบการพิจารณา)


(ซ) เครื่องดนตรี เช่น กีต้าร์ กลอง เป็นต้น


1.9 ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่รับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ของสิ่งของหรือความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสิ่งของตามรายการในข้อ1.7 และ 1.8 ข้างต้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ


1.10 เพื่อความปลอดภัยในการจัดส่ง พัสดุสินค้าอาจถูกตรวจสอบโดยวิธีการซึ่งอาจรวมถึง การเอ็กซเรย์ การตรวจจับวัตถุระเบิด และวิธีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิในการเปิดและตรวจสอบพัสดุสินค้าโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ซื้อ ผู้รับ หรือผู้ขายทราบก่อนล่วงหน้า ทั้งนี้ หากช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสตรวจสอบพบว่าพัสดุสินค้าใดเป็นสิ่งของตามรายการในข้อ 1.7หรือเป็นสิ่งของที่ห้ามมีไว้ในครอบครองหรือจำหน่ายตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสมีสิทธิดำเนินการดังต่อไปนี้


1.10.1 แจ้งให้ผู้ขายมารับพัสดุสินค้าคืน ณ สถานที่ที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส หากผู้ขายไม่มารับพัสดุสินค้าภายในเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้ง ให้ถือว่าผู้ขายตกลงยินยอมให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกำจัดพัสดุสินค้าตามวิธีการที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส เห็นสมควร


1.10.2 กำจัดพัสดุสินค้าโดยทันที (และถือว่าผู้ขายได้ให้ความยินยอมตลอดเวลาในการดำเนินการเช่นว่า) ในกรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสใช้ดุลยพินิจโดยฝ่ายเดียวพิจารณาแล้วว่าพัสดุสินค้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัย สุขภาพ หรือความรับผิดของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส บุคลากรของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส หรือบุคคลภายนอก


1.10.3 ดำเนินการใด ๆ ตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับ


1.11 ในระหว่างการจัดส่งหากบรรจุภัณฑ์ของพัสดุสินค้าเสียหายหรือมีลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการจัดส่ง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพัสดุสินค้าในระหว่างทำการจัดส่ง ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส อาจใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการบรรจุหีบห่อพัสดุสินค้าเสียใหม่หรือแก้ไขบรรจุภัณฑ์เดิมของพัสดุสินค้า เพื่อความปลอดภัยของพัสดุสินค้าในการจัดส่ง

        

2.  การคำนวณน้ำหนักและค่าจัดส่ง

2.1 อัตราค่าจัดส่งพัสดุสินค้าที่ให้บริการโดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะกำหนดและประกาศไว้ในไซต์เป็นคราวๆ โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจัดส่งช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ซื้อ ผู้รับ และผู้ขายทราบก่อนล่วงหน้า


2.2 เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณค่าจัดส่ง น้ำหนักของพัสดุสินค้าจะคิดตามน้ำหนักตามจริงหรือน้ำหนักตามปริมาตร (ให้ปัดเศษเป็นกิโลกรัมที่มีค่าใกล้เคียงที่สุด) แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า


2.3 น้ำหนักตามปริมาตรของพัสดุสินค้าจะคำนวณโดยใช้สูตร ความยาว (เซนติเมตร)xความสูง (เซนติเมตร)xความกว้าง (เซนติเมตร)/5,000


2.4 เพื่อเป็นข้อมูล ผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับแจ้งค่าจัดส่งในเวลาที่ทำคำสั่งจัดส่งสินค้า โดยที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส อาจสนับสนุน ส่วนลดค่าขนส่งสินค้า (Free Shipping Vouchers) เป็นครั้งคราวภายใต้ดุลพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแต่เพียงผู้เดียว


2.5 เพื่อมิให้มีข้อสงสัย ผู้ขายเป็นผู้มีหน้าที่ในการชำระเงินค่าจัดส่งให้แก่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส แต่ Shopee หรือช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส อาจให้บริการเรียกเก็บเงินค่าจัดส่งดังกล่าวจากผู้ซื้อแทนผู้ขายและหักเงินจำนวนดังกล่าวไว้เมื่อได้ให้บริการจัดส่งพัสดุสินค้าตามคำสั่งจัดส่งสินค้าแล้ว ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงยินยอมที่จะชำระค่าจัดส่งให้กับช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสในทุกกรณีที่ช้อปปี้ เอ๊กซ์เพรส ได้รับพัสดุสินค้าไว้เพื่อจัดส่งแล้ว รวมถึงกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้รับคืนเงิน และ/หรือ คืนพัสดุสินค้า ตามที่ปรากฏในนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า หรือกรณีการจัดส่งที่ไม่สำเร็จ โดยไม่คำนึงว่าผู้ซื้อจะได้ใช้ส่วนลดค่าขนส่งสินค้า (Free Shipping Vouchers) สำหรับคำสั่งจัดส่งสินค้านั้นหรือไม่ 


2.6 ในกรณีที่พัสดุสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย ในระหว่างการจัดส่ง หรือไม่ได้มีการจัดส่ง ซึ่งช้อปปี้ เอ๊กซ์เพรส อาจต้องรับผิดตามข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ขายตกลงยินยอมที่จะชำระค่าจัดส่งให้กับช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสก่อนตามที่ถูกเรียกเก็บ และเมื่อมีการพิสูจน์เป็นที่สุดในภายหลังแล้วว่าช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสมีความผิดและต้องรับผิดในการสูญหายหรือความเสียหายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ขายตกลงยินยอมให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวให้กับผู้ขายในภายหลัง


ทั้งนี้ เมื่อการพิสูจน์เป็นที่ยุติและได้ข้อสรุปว่า ช้อปปี้ เอ๊กซ์เพรส เป็นฝ่ายผิดและ ช้อปปี้ เอ๊กซ์เพรสได้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางผู้ขายแล้ว ผู้ขายรับทราบว่าผู้ขายมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน  7วัน นับจากวันที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสได้ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย เพื่อให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) ส่งพัสดุสินค้านั้นคืนให้ผู้ขาย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่พัสดุยังอยู่ในสภาพที่ยังสามารถส่งคืนได้ หรือ (ข) กำจัดพัสดุสินค้าตามวิธีการที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส เห็นสมควร ทั้งนี้ หากผู้ขายมิได้แจ้งให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ทราบถึงความประสงค์ข้างต้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายตกลงยินยอมให้สิทธิช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส กำจัดพัสดุสินค้าดังกล่าวได้ตามที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส เห็นสมควร และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้ขายอีก ไม่ว่าในกรณีใด


3.   บริการเก็บเงินปลายทาง (ซีโอดี) และเงินเพิ่มสำหรับบริการเก็บเงินปลายทาง

3.1 หากผู้ซื้อเลือกใช้บริการเก็บเงินปลายทาง ผู้ขายจะต้องชำระเงินเพิ่มสำหรับบริการเก็บเงินปลายทางตามอัตราที่กำหนดโดยจำนวนเงินที่เรียกเก็บปลายทางจะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกิน 36,000 บาทต่อใบส่งสินค้า


3.2 ผู้ขายจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินปลายทาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ไม่มีการชำระเงิน เงินไม่พอ และการปลอมเอกสาร


4.  ข้อจำกัดของพัสดุสินค้า

4.1 ข้อจำกัดของพัสดุ


i.พัสดุทั่วไป - ข้อจำกัดน้ำหนักพัสดุ::พัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20กิโลกรัมต่อกล่อง ข้อจำกัดขนาด: ความยาวรวมของด้านยาว กว้าง และสูงภายนอกต่อกล่องไม่เกิน 180 เซนติเมตร นอกจากนี้ ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของกล่องจะต้องไม่เกิน 100 เซนติเมตร


ii.พัสดุBulky -ข้อจำกัดน้ำหนัก: พัสดุที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัมต่อกล่อง และมีน้ำหนักตามปริมาตรจะต้องไม่เกิน 300 กิโลกรัมต่อกล่อง และข้อจำกัดขนาด: ความยาวรวมของด้านยาว กว้าง และสูงภายนอกต่อกล่องไม่เกิน 600 เซนติเมตร นอกจากนี้ ความยาว ความกว้าง หรือความสูงของกล่องจะต้องไม่เกิน 600 เซนติเมตร

โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธพัสดุที่มีน้ำหนักหรือขนาดเกินข้อจำกัดและอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์


4.2   ข้อจำกัดเวลาสำหรับการรับส่งพัสดุสินค้าที่สาขา (Drop Off)

เวลาตัดรอบสำหรับบริการรับส่งพัสดุสินค้าที่สาขา (Drop Off) คือ 15.00น. หรือ16.00น. ทั้งนี้เป็นไปตามเวลาให้บริการของจุดให้บริการนั้น ๆ


5.  ภาษีและอากร

5.1  ผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) จะต้องเป็นผู้ชำระภาษีและ/หรืออากรใดๆ ที่ใช้บังคับกับการจัดส่งพัสดุสินค้า


5.2  ในกรณีที่ผู้ซื้อและ/หรือผู้ขายไม่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่จะต้องชำระภาษีดังกล่าวตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับ และจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีของผู้ซื้อและ/หรือผู้ขาย


6.   การสูญหายหรือความเสียหายระหว่างการจัดส่ง

6.1  ในกรณีที่พัสดุสินค้าเสียหาย หรือสูญหาย ในระหว่างการจัดส่ง หรือไม่ได้ถูกจัดส่ง ผู้ซื้อและผู้รับมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในกำหนดระยะเวลารับประกันของShopeeหากผู้ซื้อและผู้รับไม่ดำเนินการแจ้งภายในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าสินค้านั้นได้รับการจัดส่งเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่มีความรับผิดใดๆต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้รับ หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่าในกรณีใดๆ


6.2  ผู้รับต้องเก็บกล่อง บรรจุภัณฑ์และสิ่งของที่บรรจุเดิมทั้งหมดไว้เพื่อให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสทำการตรวจสอบ โดยจะต้องเก็บรักษาสิ่งดังกล่าวไว้จนกว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบความเสียหาย หรือสูญหาย หรือกรณีที่ไม่ได้มีการจัดส่งพัสดุสินค้า ทั้งนี้ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ


7.   ข้อยกเว้นและข้อจำกัดความรับผิด

7.1  ภายใต้บังคับข้อ1ข้อ6และข้อ7ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะรับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้รับ หรือผู้ขายเฉพาะในกรณีที่พัสดุสินค้าเสียหาย สูญหาย หรือไม่ได้ถูกจัดส่ง ด้วยเหตุอันเกิดจากความผิด กลฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส เท่านั้น โดยความรับผิดชอบดังกล่าวจะจำกัดเพียงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดชำระค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือค่าเสียหายต่อเนื่อง รวมถึงค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการสูญเสียโอกาสในการใช้ การสูญเสียกำไร หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยประการใดๆ หรือตามทฤษฎีความรับผิดใดๆ ก็ตาม


7.2  ไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ผู้ซื้อ ผู้รับ และผู้ขายเข้าใจและยอมรับว่าความรับผิดทั้งหมดของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสที่มีต่อผู้ซื้อ ผู้รับ และผู้ขายจะมีจำนวนเงินไม่เกิน 2,000 บาทสำหรับแต่ละพัสดุสินค้า ทั้งนี้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่มีหน้าที่ในการคืนค่าจัดส่งพัสดุ ที่ได้ชำระให้ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแล้ว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นใดเพื่อการจัดส่งพัสดุดังกล่าว


7.3   ผู้รับและผู้ขายตกลงว่าช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในกรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ไม่สามารถจัดส่งพัสดุสินค้าได้ หากที่อยู่จัดส่งไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง
  2. กรณีที่ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบใดๆ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออก โทษ มาตรการจำกัดและคำสั่งห้ามส่งสินค้า หรือ
  3. กรณีที่พัสดุสินค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถูกยึด กัก หรือทำลายโดยหน่วยงานของรัฐ


8.   ผู้รับจ้างอิสระ

ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ไม่สามารถตีความว่าก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือกิจการร่วมค้าระหว่างช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสกับผู้ซื้อหรือผู้ขาย ผู้รับ และผู้ซื้อ ผู้ขาย และช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสจะไม่แสดงตนหรือเชิดว่าตนเองมีอำนาจในการก่อให้เกิดหน้าที่ในลักษณะใดๆ ในฐานะตัวแทน หุ้นส่วน ลูกจ้างหรือผู้แทนของอีกฝ่ายหนึ่ง


9.   สินค้าที่ช้อปปี้ เอ็กเพรสเป็นผู้บริหารการจัดส่ง

9.1 ภายใต้ข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ผู้ขายรับทราบและตกลงว่าช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสมีสิทธิและดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะจ้าง จ้างช่วง หรือจัดหาผู้ให้บริการจัดส่งสินค้ารายอื่น เพื่อให้บริการจัดส่งพัสดุสินค้า (ไม่ว่าให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน) ในประเทศไทยหรือที่อื่นใด (หากมี) และในกรณีดังกล่าวถือว่าผู้ขาย ผู้รับ และผู้ซื้อได้ตกลงยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการของผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย ข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ฉบับนี้ ให้นำมาใช้บังคับกับ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ผู้ถูกจ้างช่วง ที่จัดหาโดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสด้วย


9.2 หากผู้ขายมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุสินค้ารายอื่นที่จัดหาให้โดยช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ผู้ขายมีหน้าที่ต้องติดต่อประสานงานเพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวกับช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสโดยตรง ทั้งนี้ ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส สงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใด ๆ ตามความเหมาะสมและตามดุลพินิจของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสแต่เพียงผู้เดียว เพื่อประสิทธิภารในการบริหารจัดการการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส


10.  เหตุสุดวิสัย

ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสไม่ต้องรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ เนื่องจากสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมหรือความคาดหมายของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่


(ก)     เหตุการณ์ธรรมชาติ รวมถึง แผ่นดินไหว พายุไซโคลน พายุ อุทกภัย อัคคีภัย โรคระบาด หมอก หิมะ หรือน้ำค้างแข็ง


(ข)     สงคราม อุบัติเหตุ การกระทำของศัตรูสาธารณะ การนัดหยุดงาน คำสั่งห้ามส่งสินค้า ภัยทางอากาศ ข้อพิพาทในท้องถิ่นหรือเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมือง


(ค)     การหยุดชะงักของเครือข่ายการขนส่งทางอากาศหรือทางบกในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นปัญหาทางเทคนิคของวิธีการขนส่งหรือเครื่องจักร


(ง)     อาชญากรรมของบุคคลที่สาม เช่น โจรกรรม และการวางเพลิง หรือ


(จ)     อุบัติเหตุ


11.  การสละสิทธิ

การละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือการปฏิบัติล่าช้าตามข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ ไม่ถือว่าช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส สละสิทธิใดๆ ที่มีอยู่ตามข้อกำหนดฉบับนี้


12.  ความเป็นเอกเทศของข้อสัญญา

หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ ไม่ชอบ ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ ถูกเพิกถอน เป็นโมฆะในลักษณะใดๆ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย การตีความ และการใช้บังคับข้อกำหนดอื่นๆ หรือข้อกำหนดในส่วนที่เหลือของข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้ โดยให้ถือว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ผิดกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ ถูกเพิกถอน เป็นโมฆะนั้น แยกออกจากส่วนอื่นของข้อกำหนดในการให้บริการของช้อปปี้ เอ็กซ์เพรสฉบับนี้


13.  กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดว่าด้วยการให้บริการฉบับนี้มีผลบังคับตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเฉพาะแต่เพียงศาลเดียวอัพเดตล่าสุด 16 ธันวาคม 2564

บทความนี้มีประโยชน์กับคุณหรือไม่
ใช่
ไม่